Ποιοί είναι οι δικαιούχοι για το μεταφορικό ισοδύναμο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2018 - 12:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά  αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού Δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους αυτούς.
β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α' 71), για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο,
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228),
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165),
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α' 38) και
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α'81).
Στις περιπτώσεις της περίπτ. β', το Α.ΝΗ.ΚΟ χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 2 παρ. Δ9 του άρθρου του ν. 4336/2015 (Α' 94).

2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κριτήριο το τζίρο τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 – 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 ή οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους στους δήμους που εφαρμόζεται το μέτρο.

3. Η ωφελούμενη επιχείρηση και όσα από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο, έχουν υποχρέωση, πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης φορολογικού έτους.

Loading...
  • ideascentral

    europalso