Δημοσιεύτηκε απόφαση για τη  Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)  με τη Διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. στα Κ.Π.Α.

1. Στα Κ.Π.Α. (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να διατίθενται (ολικά ή μερικά) εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20, ύστερα από αίτησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), καθώς και να υποβοηθούν το έργο των Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους. Οι διατιθέμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανήκουν οργανικά σε
Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης των οικείων Περ/κών Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ, στα όρια των οποίων λειτουργούν τα ΚΠΑ.

2. Για τη διάθεση εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία αναφέρονται τα Κ.Π.Α., ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών για κάθε Κ.Π.Α. για διάθεση, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη σχετική αίτησή τους.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διατεθούν λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών στα θέματα του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», την επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

4. Η διάθεση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών στα Κ.Π.Α.

1. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που διατίθενται στα Κ.Π.Α. και συμμετέχουν στις Ο.Υ.Μ., στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» συνεργάζονται με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες
καταθέτουν ανά μήνα ενημερωτική έκθεση για την δράση τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας.
2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών στα Κ.Π.Α. καθορίζονται στην αριθ. 26385/17 (Β’491) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ