Ποιά είναι τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης στα ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/07/2018 - 15:40 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193).

Δημοσιεύτηκε απόφαση για τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΔΙΕΚ ΔΣΕΚ και τη διαδικασία πρόσληψης.

Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.4186 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013). Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα
μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

Τρόπος Στελέχωσης

Ο τρόπος στελέχωσης των Δ.ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Το ΙΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ.

2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τα Δ.ΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

4. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Δ.ΙΕΚ και σε υποπίνακες ανάλογα με την ειδικότητά τους.

5. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα σε Εργαστηριακά Κέντρα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα μαθήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στη περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του
εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο.

6. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.

7. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, ώστε να ακολουθήσει η διοικητική επαλήθευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α της παρούσας απόφασης «Μοριοδότηση
υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων ΔΙΕΚ».

8. Η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών, καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

10. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κ.λπ.) των Δ.ΙΕΚ δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

11. Τα μέλη της ομάδας έργου των Δ.ΙΕΚ του Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Δ.ΙΕΚ

ΥΠΠΕΘ Κ1/122450/18 (ΦΕΚ-3007 Β/25-7-18) • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso