ΠΕΣΕΑ: Για τις Τριμελείς Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Το Υπουργείο παιδείας με το έγγραφο 220703/Δ3/21-12-2018 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ζητά οι σχολικές μονάδες να προχωρήσουν σε σύσταση τριμελών ομάδων «για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών».

ΠΕΣΕΑ

Σε συνδυασμό με το άρθ. 11 παρ. 4 του Ν. 4547/2018 στο οποίο αναφέρεται: «σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται: β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών», η χρονική στιγμή της άμεσης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, χωρίς να έχει καταστεί ακόμα σαφές το πλαίσιο και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων σε αυτή τη σοβαρή διαδικασία (π.χ. ποια εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται, από ποιους και ποιος θα έχει την επιστημονική εποπτεία, ακόμη πότε θα συνεδριάζουν οι ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης και κυρίως τι θα προβλέπεται αν ο γονέας/κηδεμόνας δεν προσέρχεται για ποικίλους λόγους) αλλά και όταν ακόμα:

εκκρεμεί η στελέχωση των νέων δομών,
εκκρεμεί η κτιριακή εγκατάσταση των νέων δομών σε μεγάλες περιοχές,
σχολικές μονάδες δεν ξέρουν σε ποιο Κ.Ε.Σ.Υ. υπάγονται,
στην προσχολική εκπαίδευση όπου υπολείπονται τα Τμήματα Ένταξης και λειτουργούν ελάχιστες ΕΔΕΑΥ και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά πλειοψηφία τα νηπιαγωγεία είναι διθέσια και μονοθεσία οι τριμελείς ομάδες υποστήριξης δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή. Επομένως στον όλο σχεδιασμό δεν ελήφθη υπόψη η ευαίσθητη υποχρεωτική βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης η οποία αποτελεί την βάση ώστε να εισέλθουν για πρώτη φορά στην εκπαίδευση όλοι οι μαθητές με ή χωρίς εεα.

Δεν μπορεί, παρά να προξενεί εντύπωση, αλλά και ανησυχία η βιασύνη που δείχνει το Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο θέμα, αναδεικνύοντας την έλλειψη γνώσης της ζώσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αποτελεί πειραματισμό με στοιχεία απροθυμίας σκέψης και αδιαφορίας, ακόμα και για την υλοποίηση των σκοπών του ίδιου του νόμου, όταν δεν έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή μέτρων που θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία της ανάπτυξης ενός παιδιού και αφορούν τόσο το παρόν όσο και τη μελλοντική του πορεία.

Η προφανής αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στις πολλαπλές ανάγκες που ανακύπτουν στο πεδίο της εφαρμογής του Ν. 4547/2018 δεν μπορεί να οδηγεί σε ενέργειες που στην ουσία μεταβιβάζουν όλες τις ευθύνες στη σχολική μονάδα και δίνουν αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς που δεν τους αναλογούν, καθιστώντας αυτούς «πολύ-εργαλεία» και μάλιστα προς υπηρεσιακή αξιολόγηση.

Η δρομολόγηση υλοποίησης διαδικασιών εφαρμογής του νόμου με την κατάθεση του συγκεκριμένου εγγράφου, σαν να αγνοούν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας τις προϋποθέσεις και την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε συνδυασμό με τη Υ.Α. 1816/ΦΕΚ 16/11-1-2019 για την Έκθεση Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου όπου σε αυτή θα εμπεριέχονται οι συνολικές ενέργειες της σχολικής μονάδας (άρα και οι ενέργειες της τριμελούς ομάδας) αποκτά χαρακτηριστικά εκβιαστικού υπηρεσιακού εγγράφου. Δεν ελήφθησαν ούτε λαμβάνονται υπόψη «τα απαραίτητα μεταβατικά στάδια και οι δοκιμαστικές εφαρμογές πριν τη γενικευμένη εφαρμογή των αλλαγών» (ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΡΙΖΑ για την ΠΑΙΔΕΙΑ) αλλά ζητείται η πειθάρχηση de jure εφαρμογής υπηρεσιακών εγγράφων αποσιωπώντας την αντίθεση των εκπαιδευτικών και των επιστημονικών εκπαιδευτικών φορέων καθώς και των προτάσεων αυτών.

Διαμορφώνεται μια περιέργως ιδιόρρυθμη κατάσταση τόσο για διασφάλιση των εκπαιδευτικών μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Κατάσταση που υποδηλώνει κραυγαλέα την απουσία βούλησης για την αντιμετώπιση και τη λύση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών, με τη μετατόπιση των ευθυνών στη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια μιας δημοκρατικής επίφασης στο όνομα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- έχει έγκαιρα επισημάνει ότι ο νόμος θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε λειτουργικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, γιατί η σημερινή πραγματικότητα με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες έχει δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική πολιτική και στην πρακτική της εφαρμογή. Αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018. (Δ.Τ. Π.Ε.Σ.Ε.Α., 23-3-2018).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής ζητά:

την άμεση απόσυρση του εγγράφου 220703/Δ3/21-12-2018,
καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας να προβούν άμεσα σε διευκρινιστικές οδηγίες στους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. να δέχονται τις Περιγραφικές Παιδαγωγικές Αξιολογήσεις από τις σχολικές μονάδες για τους μαθητές, όπως γίνονταν με τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. , προκειμένου να αξιολογηθούν από το Κ.Ε.Σ.Υ. και να μην ζητούν από τα σχολεία όσα αναφέρει το άρθ. 11 παρ. 4 του Ν. 4547/2018,
οι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και το ΕΕΠ ως μέλη των Κ.Ε.Σ.Υ. να ορθώσουν παιδαγωγικό και επιστημονικό λόγο και να μην αρκεστούν στην γραφειοκρατικού τύπου ανάθεση «υποστήριξης» μη επαρκώς στελεχωμένων και πλαισιωμένων με το κατάλληλο επιστημονικό πλαίσιο επιτροπών,
οι Εκπαιδευτικοί της γενικής και της ειδικής αγωγής, καθώς και το ΕΕΠ με τα συλλογικά τους όργανα να αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης μέτρων που τους μεταθέτουν «τελεσιγραφικά» αρμοδιότητες και ευθύνες, χωρίς την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων,
την σύσταση ΕΔΕΑΥ με οργανικές θέσεις για την κάλυψη των αναγκών όλων των σχολικών μονάδων της χώρας με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (στην προσχολική αγωγή: Νηπιαγωγών ΕΑΕ, στην δημοτική εκπαίδευση: Δασκάλων ΕΑΕ και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Καθηγητών ΕΑΕ), σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών καταρτισμένων και επιμορφωμένων ως προς τη λειτουργία του νέου θεσμικού και διαμεσολαβητικού τους ρόλου.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !