Στην 23η θέση των χωρών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα το 2011 στα θέματα χρηματοδότησης και στήριξης των τομέων της έρευνας και ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, με δείκτες για δαπάνες και προσωπικό, που απέστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στη Eurostat, μετά από πολυετή απουσία της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά, για το 2011 και 2012 είναι πλέον διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της Eurostat και ήδη χρησιμοποιούνται για τη χάραξη πολιτικών έρευνας και καινοτομίας, όπως οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των ελληνικών Περιφερειών.
Όπως προκύπτει απο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το 2011 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν συνολικά 1.391,2 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,67% του ΑΕΠ. Το 2012 το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 1.337,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,69% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι με βάση τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 0,60% του ΑΕΠ.
Οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αναφέρουν ότι ο δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης επί του ΑΕΠ σε μια χώρα, είναι η «Ένταση έρευνας και ανάπτυξης» και εντάσσεται στους βασικούς δείκτες που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020». Πάντως, στόχος των κυβερνήσεων της ΕΕ είναι η επίτευξη έντασης έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ.
Με βάση τον δείκτη έντασης έρευνας και ανάτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ το 2011, και ανεβαίνει μια θέση (23η) το 2012. Ως προς τις συνολικές δαπάνες που διατέθηκαν στην Ελλάδα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ27 το 2011, και παραμένει στη θέση αυτή και το 2012. Τον υψηλότερο δείκτη έντασης έρευνας και ανάπτυξης καταγράφει η Φινλανδία με ποσοστό δαπανών στους τομεις αυτών 3,78% επί του ΑΕΠ το 2011.
Το 2011, το συνολικό προσωπικό που απασχολήθηκε σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα (ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, άλλο προσωπικό υποστήριξης) ήταν 70.229 άτομα. Οι ερευνητές (45.239 άτομα) αποτελούν το 64,4% του συνολικού προσωπικού.
Στην κατηγορία αυτή, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 16η θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ το 2011, και ανεβαίνει μια θέση (15η) το 2012.
Πάντως, το 2011, το 40,2% (559,5 εκατ. ευρώ) του συνόλου των δαπανών έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα πραγματοποιείται στον τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και άλλες σχολές & ακαδημίες.
Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας των επιχειρήσεων με δαπάνες ύψους 485,9 εκατ. ευρώ (34,9% του συνόλου των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης). Στον κρατικό τομέα δαπανώνται για έρευνα και αναπτυξη 331,7 εκατ. ευρώ (23,8%), ενώ ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων δαπανά 14 εκατ. ευρώ (1%). Σημειώνεται ότι ο κρατικός τομέας περιλαμβάνει φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία, όπως τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, άλλοι Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δημόσια Νοσοκομεία, Ανεξάρτητες Αρχές, κ.ά.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά μέσο όρο, ο τομέας των επιχειρήσεων είναι πρώτος σε δαπάνες έρευνα και αναπτυξη, καθώς δαπανά το 63,1% του συνόλου. Ακολουθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση με 23,5%, ο κρατικός τομέας με 12,5% και o τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων με 0,9%.
Η πλειονότητα του προσωπικού που ασχολείται με θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα απασχολείται στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συνολικά 46.348 άτομα). Ακολουθεί ο κρατικός τομέας με 13.260 άτομα, και ο τομέας των επιχειρήσεων με 9.984 άτομα.
Οι γυναίκες αποτελούν το 42,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού σε έρευνα και ανάπτυξη (29.879 άτομα). Στην κατηγορία των ερευνητών η συμμετοχή των γυναικών διαμορφώνεται σε 36,7% όσον αφορά τον αριθμό ατόμων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στους ερευνητές καταγράφεται στον κρατικό τομέα (48,1% του αριθμού των ατόμων).
Το 41% (570,5% εκατ. ευρώ) του συνόλου των δαπανών έρευνας και αναπτυξης δαπανώνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας. Οι δραστηριότητες βασικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης έχουν περίπου ίσα μερίδια, 29,7% και 29,3% αντίστοιχα.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2011 ως προς τη διοικητική υποδιαίρεση της χώρας σε περιφέρειες, διαπιστώνεται ότι το 55,7% του συνόλου των δαπανών έρευνας και αναπτυξης της χώρας (775,2 εκατ. ευρώ) δαπανάται στην Περιφέρεια Αττικής. Η Κεντρική Μακεδονία με 190,3 εκατ. ευρώ συμμετέχει στο 13,7% του συνόλου και η Περιφέρεια Κρήτης με 106,1 εκατ. ευρώ στο 7,6%.