Απόφαση της υφυπουργού παιδείας, Ζέττας Μακρή, για τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως από το σχολικό έτος 2022-2023.

Ανάμεσα στα νέα σχολεία, βρίσκεται και το 26ο Γυμνάσιο Αθηνών, παρά τις αντιδράσεις γονέων και μαθητών της περιοχής.

Η απόφαση

Της υπό στοιχεία 01/ΔΕΠΠΣ/27-01-2022 εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων».

Στ. Τoυ υπ’ αρ. 04/27-01-2022 Αποσπάσματος Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θέμα: Εισήγηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και
Πειραματικών Σχολείων.

Ζ. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ//29/8818/Β1/28-1-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη διασύνδεση μεταξύ σχολικών μονάδων και τις σχολικές μονάδες με κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως: