Παρατείνονται, για άλλη μια φορά, έως το τέλος του χρόνου οι ισχύουσες συμβάσεις των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ δίνεται και η δυνατότητα ανάθεσης σε προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους της εκτέλεσης των δρομολογίων στις περιπτώσεις που εκκρεμούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Αναλυτικά με την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών:

Επεκτείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018, εάν δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.

Επίσης, αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών 2017, 2018 από τις περιφέρειες, σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις των εν λόγω δαπανών, ενώ πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεν επαρκούν για το σύνολο των δαπανών που τελικά προέκυψαν,
α) λόγω αύξησης του μεταφορικού έργου ή
β) λόγω επανασχεδιασμού στην εκτέλεση των προβλεπόμενων δρομολογίων ή
γ) λόγω κάλυψης δαπανών μεταφοράς μαθητών παρελθόντων ετών, από τις δεσμεύσεις του τρέχοντος κάθε φορά έτους, τα παραστατικά των οποίων είχαν εκδοθεί στην τότε τρέχουσα χρήση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η ισχύουσα ρύθμιση και για τα ως άνω έτη.

Διασφαλίζεται ότι και για το έτος 2018-2019 θα λάβει χώρα η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές που συμμετέχουν στην Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Η εν λόγω Δράση απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν αυξημένης προστασίας και, ως εκ τούτου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η επιτυχής υλοποίησή της, σύμφωνα με το e-nomothesia.gr.