Παρατείνεται  από 01/8/2019 η θητεία των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των αριθ. 120682/Θ2/17-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΥΔ4653ΠΣ-ΔΜ0), 227903/Θ2/27-12-2017 (ΑΔΑ: 6Υ0Ο4653ΠΣ-9ΤΒ) και 10545/Θ2/22-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΗ94653ΠΣ-ΥΙ1) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Η Θητεία παρατείνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κου Γ. Καλαντζή, μέχρι την επιλογή του/της νέου/ας Διευθυντή/ντριας και ανάληψη υπηρεσίας του/της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην αριθ. 88264/Θ2/03-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2122 Β’) (ΑΔΑ: 6ΕΝ24653ΠΣ-72Υ) Υ.Α. διαδικασία.

Δείτε τον Πίνακα των Διευθυντών ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο

Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

 

 

Δημήτριος

 

 

Δημάκης

 

 

Χριστόδουλος

 

 

ΠΕ03

Γενικό Εκκλησιαστικό

Λύκειο Βελλάς

Ελένη Καλύβα Βησαρίων ΠΕ02&ΠΕ01
Γενικό Εκκλησιαστικό

Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας

Ιωάννης Ζαχαράκης Γεώργιος ΠΕ01
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο

Νεάπολης Θεσσαλονίκης

 

Αικατερίνη

 

Γαλώνη

 

Αθανάσιος

 

ΠΕ02&ΤΕ16

Γενικό Εκκλησιαστικό

Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης

π. Στέφανος Τρασανίδης Χαράλαμπος ΠΕ01&ΠΕ83
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Πατμιάδος

Εκκλησιαστικής Σχολής

 

Ιωάννης

 

Ζαρκαδούλας

 

Ανδρέας

 

ΠΕ05

Γενικό Εκκλησιαστικό

Λύκειο Πατρών

Ιωάννης Κόττορος Κωνσταντίνος ΠΕ16.01

 

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 

Νικόλαος

 

Γιαννής

 

Βασίλειος

 

ΠΕ03

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο

Φλώρινας

 

Σάββας

 

Σαββίδης

 

Αναστάσιος

 

ΠΕ02&ΠΕ01

Πατριαρχική Σχολή Κρήτης/Γενικό

Εκκλησιαστικό Λύκειο-

Γυμνάσιο Χανίων

 

Θωμάς

 

Παναγιώτου

 

Βασίλειος

 

ΠΕ03

Δείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας