Το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του με την υπ’ αριθ. 3 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος (ακαδημαϊκού έτους 2021-22), καλεί μόνιμους της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υπ’ αριθ. 3 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος (ακαδημαϊκού έτους 2021-22), καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), ήτοι:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α’ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω,

να υποβάλουν έως την 31η Μαρτίου, αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα / γνωστικές περιοχές:

1.Πληροφορική–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή ισοδύναμο (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

2. Βιολογία- Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και γενετικής ή ισοδύναμο (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

3.Χημεία–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή ισοδύναμο (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

4.Μαθηματικά–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών ή Στατιστικής ή ισοδύναμο (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

5.Φυσική Αγωγή–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

6.Αγγλική Γλώσσα–Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποσταλούν με εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

Αντικάλαμος

24100, Καλαμάτα