Ο κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης εκδήλωσε την χαρά του για την έναρξη της συνεργασίας με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του .

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής εγκαινίασαν την έναρξη μιας ελπιδοφόρας συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών κ. Κωσταντίνο Χλωμούδη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου, κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά μεταξύ άλλων στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω του διακρατικού έργου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» (“Blue Growth Incubators Network”), στο οποίο το Δίκτυο είναι Εθνικός Συντονιστής και συμμετέχουν επιπλέον έξι ελληνικές ΟΤΔ και μία ΟΤΔ της Βουλγαρίας. Το διακρατικό έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιεία και Θάλασσα (ΕΤΘΑ), στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER.

Η συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, δημιουργεί μία βάση στο πλαίσιο των εξελίξεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και των εξελίξεων στις παράκτιες περιοχές που αποτελούν το βασικό χώρο ανάπτυξης του διακρατικού σχεδίου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με σκοπό την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Σύμφωνα με τον  Καθηγητή Κωσταντίνο Χλωμούδη η δημιουργική αυτή συνέργεια συμβάλλει στην διάχυση της εφαρμοσμένης γνώσης στην κοινωνία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία και ταυτόχρονα ενδυναμώνει την επαγγελματική διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Ο κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης εκδήλωσε την χαρά του για την έναρξη της συνεργασίας με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχολή με πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και διεθνή αναγνώριση και την πίστη του σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση, που θα προωθεί κοινούς στόχους.