Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του , στην αριθμ. 29/12.07.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

Γνωστικά Αντικείμενα

1. Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι 2. Συμβουλευτική Ψυχολογία 3. Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙΙ 4. Ηθική Φιλοσοφία: Θέματα Φύλου, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Ηθικής και Βιοηθικής Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη επιστημόνων για τη διεξαγωγή διδακτικού/ εργαστηριακού/φροντιστηριακού έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Δικαιολογητικά Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156 54636 Θεσσαλονίκη) από 19-7-2021 μέχρι και 28-7-2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Περαιτέρω πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνο 2310891253 και 339 κατά τις ώρες 08:30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και στο e-mail : [email protected] .

Η προκήρυξη