Το επικαιροποιημένο Σύστημα Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν και των φοιτητών του το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ /ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΑ. ΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ / ΣΤΕΓΑΣΗΣ

i. Σύμφωνα με άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ5/68535/Β3/18.6.2012 ΦΕΚ 1965/τ.Β ́: δικαίωμα διεκ-δίκησης φοιτητικών παροχών (σίτισης και στέγασης) έχει ο/η φοιτητής/τρια που η οικογένεια του/της έχει ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) όταν αυτή έχει ένα τέκνο.

Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον (εξαρτώμενα μέλη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Για άνω των 25 ετών το ατομικό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €). Το παραπάνω εισόδημα αυξάνεται κατά τρείς χιλιάδες (3.000 €) για κάθε αδελφό/ή ενεργό φοιτητή (άρθρο 2 ν. 4485/2017) και μειώνεται κατά 10% για όσους κατοικούν στο Δήμο που έχει έδρα η Σχολή φοίτησης (αφορά μόνο τους αιτούντες για σίτιση).

ii. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σίτισης / στέγασης οι παρακάτω