Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων.
2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 11 έως και 19 Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cse.uoi.gr.

Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ κατά προτεραιότητα
εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα. Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής (ή συναφούς αντικειμένου) ή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (ή Επιστήμης
Υπολογιστών) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ και μισό (8,5) γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα στο
ΠΜΣ, εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα και παραστούν στην συνέντευξη.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που αναφέρονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του

Τμήματος (τηλ: 26510 – 07213 Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα), ή στην
ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών
Σπουδών.