Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Θέσεις μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Θέσεις μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι με βάση την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1)

«Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων τακτικού
προσωπικού, β) εκατόν σαράντα πέντε (145) δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732/τ.Γ/29-
10-2020 η με αρ. πρωτ. 79693/20-10-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6146Μ9ΞΗ-9Θ9) προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εκ των οποίων:

– Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής &

– Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται στις 10-12-2020 και λήγει
στις 08-01-2021.

Στοιχεία ως προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις (Κατηγορία Εκπαίδευσης, Εισαγωγική Βαθμίδα, Περιγραφή Προκηρυσσόμενης Θέσης, Κατανομή Προκηρυσσόμενης Θέσης, Τυπικά Προσόντα, Συνεκτιμώμενα Προσόντα, Απολύτως Απαραίτητα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά, Λοιπά Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά)
καθώς και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 79693/20-10-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6146Μ9ΞΗ9Θ9) προκήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732/τ.Γ/29-10-2020.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !