Προκήρυξη για θέσεις έβγαλε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι με βάση την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων τακτικού προσωπικού.

β) εκατόν σαράντα πέντε (145) δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732/τ.Γ/29- 10-2020 η με αρ. πρωτ. 79693/20-10-2020 (ΑΔΑ: 9Δ6146Μ9ΞΗ-9Θ9) προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εκ των οποίων:

Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και

Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Κατηγορίας για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση υποβολής υποψηφιότητας καθώς και όλα τα συνημμένα έγγραφα και δικαιολογητικά,

β) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίο ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση (Για τις θέσεις ΠΕ), αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με την προς προκήρυξη θέση (Για τις θέσεις ΤΕ),

γ) πιστοπoιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου,

δ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική ανάλυση των προσόντων σας καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιου έργου, πρέπει να προσκομισθούν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης,

ε) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή, αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου,

στ) πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου για υποψήφιους πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση [email protected] (ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού – Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω – τηλ. Επικοινωνίας: 2105385122 και 2105385123).

Δείτε την .