Το ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ: Α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Γεωγραφίας Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Διδακτική της Γεωγραφίας». ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 6ΞΕΠ469Β7Λ-ΓΛΥ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22272

Πληρ.: κα Α. Μυλοπτέρη Τηλ.: 2251036426, Fax: 2251036409, email: [email protected]

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικοακουστικές τέχνες και δημιουργικές βιομηχανίες» (Audiovisual arts and creative industries).

ΦΕΚ 1348/14.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΩΜΦΟ469Β7Λ-ΡΞΔ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22265 Πληρ.: κ. Φ. Καϊτατζης, τηλ.: 2251036608, Fax: 2251036609, email: [email protected]

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και της Αβεβαιότητας». ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ψ6ΟΣ469Β7Λ-Ε10 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22266 Πληρ.: κ. Ε. Μπουλμπούλης, τηλ.: 2251036525, Fax: 2251036509, email: [email protected]

Β) Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στη Μικροβιολογία με χρήση Μοριακών Μεθόδων». ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 617Χ469Β7Λ-14Σ – Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22267 Πληρ.: κα. Κουτρέλλη, τηλ.: 2251036804, Fax: 2251036809, email: [email protected]

Γ) Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Μάρκετινγκ». ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: Ω2ΡΚ469Β7Λ-ΔΝ3 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22273 Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄΄ ΑΔΑ: ΩΤ4Θ469Β7Λ-Χ0Σ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22276 Πληρ.: κα K. Καραμούζου Τηλ.: 2271035102, Fax: 2271035199, email: [email protected]

Δ) Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις». ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 67ΛΗ469Β7Λ-Φ7Ν Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22275 Πληρ.: κα Α. Βαρσαμή, τηλ.: 2273082100, Fax: 2273082007, email: [email protected]

Ε) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Εκπαιδευτικές, Θεσμικές και Έμφυλες Διαστάσεις». ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΨΕΩ3469Β7Λ-295 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22271 Πληρ.: κα Μ. Κωνσταντίνου, τηλ.: 2241099110, Fax: 2241099109, email: [email protected] Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Εκπαίδευση και Διδακτική των Μαθηματικών»

ΦΕΚ 1315/10.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 6ΛΧΗ469Β7Λ-ΞΘΔ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22264 Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία». ΦΕΚ 1380/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: ΨΟΑΥ469Β7Λ-538 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22274 Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα».

ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 6550469Β7Λ-Ω64 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22268 Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Εκπαιδευτική Ψυχολογία». ΦΕΚ 1379/18.06.2021 τ. Γ΄ ΑΔΑ: 63ΨΠ469Β7Λ-ΜΛ1 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 22269

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά Τηλ.: 22410 99210, Fax: 22410 99209, email: [email protected] Προθεσμία Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Αυγούστου 2021.