Πανεπιστήμια: Ποιές οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Ξενόγλωσσων Τμημάτων Σπουδών – Δείτε την εγκύκλιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/10/2020 - 14:20 | Author: Newsroom Ipaidia

Πανεπιστήμια: Ποιές οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Ξενόγλωσσων Τμημάτων Σπουδών - Δείτε την εγκύκλιο. Τι αναφέρει μέσα και τι θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις για την ίδρυση των τμημάτων.

Δείτε την εγκύκλιο:

Με τις διατάξεις των άρθρων 82 έως 94 του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους του ν. 4692/2020
(Α΄111), ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών (Ξ.Π.Σ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με στόχο την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και την προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών
χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πραγματοποίηση των σπουδών τους στη χώρα
μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 είναι δυνατή η ίδρυση Ξ.Π.Σ. από
ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, με το άρθρο 82 του ως άνω
νόμου περιγράφεται η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την ίδρυση ενός Ξ.Π.Σ., η οποία έχει ως
ακολούθως ανά περίπτωση:

Α. Διαδικασία ίδρυσης Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα Α.Ε.Ι.

Για τη διαδικασία ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. από ένα (1) Τμήμα Α.Ε.Ι. ακολουθούνται διαδοχικά οι
ακόλουθες ενέργειες:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ενδιαφέρεται να ιδρύσει ένα πρόγραμμα σπουδών α΄
κύκλου σε ξένη γλώσσα, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές - αλλοδαπούς πολίτες

2 χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή της, καθορίζει τα αναγκαία στοιχεία για
την ίδρυση του προγράμματος σπουδών και εισηγείται προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την
ίδρυσή του.

Η απόφαση της Συνέλευσης περιέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4692/2020, και ειδικότερα: α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του
προγράμματος.

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος.

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο
86.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό
κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του.

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί
λόγοι οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της
διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος.

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση.

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο
εμπεριέχονται οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές
μονάδες κάθε μαθήματος, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς
και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων.

θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης, ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η` για την
εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ., ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του
προγράμματος.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: