Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ότι με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε ΑΕΙ δύνανται να παρατείνονται έως τις 31.3.2022 συμβάσεις υπηρεσιών , απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των πανεπιστημίων.

Άρθρο 2

Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι έχουν συναψθεί πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), οποία κυρώθηκε άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και λήγουν έως 31η.12.2021, δύνανται να παρατείνονται, απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕΙ, από λήξη τους έως 31η.3.2022.