Εγκρίθηκε η πρώτη χρηματοδότηση των της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας των διδασκόντων ΠΔ/407.

Η απόφαση:

Εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του κάθε Ιδρύματος και
στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του Φ. 1019-208-0000000 1019- 208-
0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης», του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2021.

Η χρηματοδότηση