– Δημοσιεύθηκαν  σε ΦΕΚ οι αλλαγές στην υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες».

Τι αλλάζει

1. Στην περ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3 η φράση «Οι υποψήφιοι με αναπηρία … άλλων Υπουργείων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων έως τις 03-08-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 ο όρος «Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθίσταται με τον όρο «Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  Ε του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία Σχολής ή Τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παρ. γ του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους».

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 «Εγγραφή στις », αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του παρόντος άρθρου και της περ. Ε του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία του άρθρου 1, υποβάλλεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ