Οδηγίες για την προετοιμασία ΓΕΛ:  Εγκύκλιος του Υπουργείο Παιδείας.

Οδηγίες για την προετοιμασία Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ Την Εγκύκλιο Φ251/34343/Α5/3-4-2024 με θέμα “Πανελλαδικές εξετάσεις 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)” απέστειλε το ΥΠΑΙΘΑ στους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης, στους Διευθυντές Δ.Ε. και στους Διευθυντές ΓΕΛ της χώρας.

Με την Εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που όπως το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής τους, τη στελέχωση των οργάνων εξετάσεων, την επιλογή επιτηρητών κ.α.

Προετοιμασία Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ 

Σύμφωνα με το έγγραφο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις (σχετική Εγκύκλιος Φ251/136798 /Α5/29-11-2023).

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2024 (μαθητές-τελειόφοιτοι).

Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Συνεπής και αυστηρή εφαρμογή για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου του συστήματος επιλογής Αναφέρεται στο έγγραφο:

“Γενικά, οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

Το Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας.

Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου”.

Προετοιμασία Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ – Επισημάνσεις και ημερομηνίες

Οι Περιφερειάρχες αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και στις ΕΕΔΔΕ για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για το συντονισμό της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων ΚΑΙ :

− να συγκροτήσουν μέχρι 12 Απριλίου τις ΕΕΔΔΕ αρμοδιότητάς τους, κεφ. Γ / ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. – να συντονίσουν την άμεση και επαρκή στελέχωση όλων των οργάνων εξετάσεων.

– να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας, με έμφαση στο Κεφ. Η. Οι Διευθυντές Δ.Ε. παρακαλούνται για την επίδοση της παρούσας στους προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους, στους προέδρους των ειδικών εξεταστικών κέντρων και στους προέδρους των Λυκειακών επιτροπών ΚΑΙ :

− Να ορίσουν μέχρι 19 Απριλίου τα Ειδικά Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, αφού έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων από τα Λύκεια ευθύνης τους κεφ. Ζ / ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

− Μέχρι 10 Μαΐου να συγκροτήσουν τις Λ.Ε.Ε. ευθύνης τους κεφ. Γ − Πέντε (5) μέρες πριν τις εξετάσεις να ορίσουν τους επιτηρητές κεφ. Δ.

− να είναι ήδη έτοιμοι για τη διενέργεια των δοκιμαστικών εκπομπών θεμάτων, μέσα Μαΐου.

– να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας, με έμφαση στο Κεφ. Η.

Οι Διευθυντές Γενικών Λυκείων παρακαλούνται για τη συνεργασία τους με τους προέδρους των ΕΕΔΔΕ και των Βαθμολογικών Κέντρων καθώς και

− να αποστείλουν άμεσα (στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποστείλει) στις ΕΕΔΔΕ καταστάσεις και γνωματεύσεις των υποψηφίων για προφορική εξέταση,

− να είναι ήδη έτοιμοι για τη διενέργεια των δοκιμαστικών εκπομπών θεμάτων, μέσα Μαΐου.

Τέλος παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης και οι Διευθυντές Δ.Ε. να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΕΕΔΔΕ], στις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων [ΛΕΕ] και στους Προέδρους Βαθμολογικών κέντρων & Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, αμέσως μόλις συγκροτηθούν τα ανωτέρω όργανα.