Οδεύοντας προς τις και ενόψει συµπλήρωσης του , στην αναζήτηση σπουδών πολύ συχνά µπαίνει η παράµετρος των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και δυνατοτήτων του κάθε τµήµατος.

Σύμφωνα με την Απογευματινή, σε ορισµένους κλάδους τα επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν επιφέρουν ουσιαστική διαφοροποίηση στις εργασιακές προοπτικές ενός αποφοίτου, ενώ σε άλλους κλάδους διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο και ορίζουν π.χ. την πρόσβαση του αποφοίτου µελλοντικά σε συγκεκριµένες θέσεις του ∆ηµοσίου, αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Το προσοντολόγιο του ∆ηµοσίου

Η «Κυριακάτικη Απογευµατινή» παρουσιάζει µια ενδιαφέρουσα έρευνα του δρος Χρήστου Ταουσάνη, συµβούλου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µε βάση και το πρόσφατο προσοντολόγιο για το ∆ηµόσιο, όπου καθορίζονται επακριβώς τα τυπικά προσόντα διορισµού και αντιστοιχίζονται τα πτυχία µε τις θέσεις που µπορεί να διεκδικήσει ο κάτοχός τους.

Υπό αυτό το πρίσµα ο Χρ. Ταουσάνης εξετάζει ορισµένες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις πτυχίων σύµφωνα µε το νέο κλαδολόγιο, όπως καταγράφονται και στο σχετικό βιβλίο του «Σχολές, Σπουδές και Πανελλαδικές 2024».

Στα ακόλουθα παραδείγµατα, αυτονόητα, πέρα από τα τµήµατα της ελληνικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται και πτυχία της αλλοδαπής µε ακαδηµαϊκά ισοδύναµο ή ισότιµο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών.

1. Στον κλάδο Π.Ε. Βιολόγων εντάσσονται απόφοιτοι µε πτυχί ο ή δί πλωµα Βιολογί ας ή Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ. Αντιστοίχως στον κλάδο Π.Ε. Βιοχηµικών εντάσσονται απόφοιτοι µε πτυχίο ή δίπλωµα Βιοχηµείας ή Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρική ς Βιοχηµείας ΑΕΙ.

2. Στον κλάδο Π.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων εντάσσονται απόφοιτοι µε πτυχίο ή δίπλωµα Βιοϊατρικών Επιστηµών, ενώ στον κλάδο Π.Ε. Αισθητικής και Κοσµητολογίας, µε πτυχίο ή δίπλωµα Βιοϊατρικών Επιστηµών, κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου Αισθητική ς και Κοσµητολογίας.

3. Στον κλάδο Π.Ε. Επιµελητών Εκδόσεων-∆ιορθωτών Κειµένων εντάσσονται αποκλειστικά απόφοιτοι µε πτυχίο Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ΑΕΙ, ενώ από την άλλη στον κλάδο Π.Ε. Εγκληµατολογίας οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ και επιπλέον αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στην Εγκληµατολογία.

4. Μία αξιοπρόσεκτη παράµετρος αφορά τον κλάδο Π.Ε. Λογοθεραπείας, όπου στα κύρια προσόντα περιλαµβάνεται πτυχίο ή δίπλωµα Λογοθεραπεί ας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ, η δε απαιτούµενη βεβαίωση πρέπει να πληροί ό λες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος από την αρµό δια διοικητική αρχή . Ωστόσο, στα επικουρικά προσόντα περιλαµβάνεται πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ακαδηµαϊκά ισοδύναµος ή ισό τιµος τί τλος σχολώ ν της αλλοδαπή ς και επιπλέον αυτοτελή ς µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στη Λογοθεραπεία και φυσικά η απαιτούµενη βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέ σεις για την άσκηση του επαγγέλµατος από την αρµόδια διοικητική αρχή.

5. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο κλάδος Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Σε περί πτώση που ο φορέας ζητεί µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τον περιορισµό των αποδεκτών τίτλων, σε πτυχία ή διπλώµατα ιδίως διοικητική ς και οικονοµικής κατεύθυνσης, µεταξύ άλλων ως τέτοια πλέον λογίζονται και τα ακόλουθα πτυχία:

• Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας µε κατευθύνσεις Αρχειονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµά των Πληροφόρησης.
• ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• ∆ιοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού.
• Eκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
• Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
• Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.
• Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού.
• Τουρισµού.
• Οικονοµίας και Βιώσιµης Ανάπτυξης κ.ά.

6. Σε όλα τα Π.Ε. Μηχανικών είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

7. Υπάρχουν αρκετά νέα τµήµατα, όπως π.χ. το ∆ιαχείρισης Λιµένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ, που εντάσσονται πρώτη φορά σε κλάδο Π.Ε. όπως σε αυτόν του ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Επίσης ενισχυµένα βγαίνουν και κάποια πρώην ΤΕΙ, όπως για παράδειγµα το τµήµα ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ∆ΙΠΑΕ, που εντάσσεται σε αρκετούς κλάδους Π.Ε., όπως π.χ. ο κλάδος Π.Ε. Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

8. ∆ηµιουργούνται αρκετοί -σχετικά νέοι- κλάδοι στο προσοντολόγιο που δεν είχαµε στο παρελθόν και µάλιστα σε αρκετούς από αυτούς εντάσσονται και τµήµατα που στο παρελθόν δεν υπάγονταν σε ξεχωριστό κλάδο Π.Ε.

Για παράδειγµα:

• Π.Ε. Επικοινωνίας, Ενηµέρωσης και ∆ηµόσιων Σχέσεων (πτυχίο ή δίπλωµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού ή ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕΙ). Π.Ε. Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης (πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Πολιτισµού και ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών ΑΕΙ).

• Π.Ε. Αναλογιστών (πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών µε κατεύθυνση Μαθηµατικού Εφαρµογών ή Μαθηµατικών – Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α. Μαθηµατικών,

β. Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών – Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: α. Μαθηµατικών, β. Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ΑΕΙ).
Σηµειώνεται ότι το πτυχίο οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ εντάσσεται στον κλάδο Π.Ε. ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και στον γενικό κλάδο Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Και αυτό έχει µεγάλη σηµασία, διότι δεν υπάρχει πτυχίο δηµόσιου ΑΕΙ που να µην αναγνωρίζεται από το κράτος όσον αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης µια θέσης στον δηµόσιο τοµέα.

«Κυριακάτικη Απογευματινή»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ