Τι προσέχουν οι βαθμολογητές – κάθε άλλο παρά απλή είναι.

Όλοι οι καθηγητές είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην αδικηθεί κανένας εξεταζόμενος αλλά κυρίως να μην ευνοηθεί κάποιος.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι για τους οποίους η διόρθωση γραπτών είναι τεράστια ευθύνη, αλλά βασικός λόγος είναι οι πολύ αυστηρές και αναλυτικές οδηγίες που έχουν οι διορθωτές

Ίσως για κάποιους να είναι περίεργο αλλά η «εικόνα» του γραπτού παίζει μεγάλο ρόλο αφού προϊδεάζει, θετικά ή αρνητικά, τους διορθωτές, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι και όχι ρομπότ.

Συνεχόμενες «μουτζούρες», διορθώσεις, κακογραμμένες απαντήσεις με γράμματα, λάθος ορθογραφία κουράζουν τους βαθμολογητές

Οι υποψήφιοι οδείλουν, λοιπόν, να δείξουν μια επιμέλεια και να παραδώσουν ένα «καλοστημένο» γραπτό.

Επιπλέον, ένα γραπτό στις Πανελλαδικές θα επιτύχει σαφώς υψηλότερες βαθμολογίες αν οι απαντήσεις του είναι σύμφωνες με το πνεύμα του αντίστοιχου βιβλίου. Ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει να εμφανίζει σαφήνεια και λογικές διεργασίες στην ανάπτυξη των απαντήσεων.

Στα γλωσσικά εξεταζόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά την ορθογραφία, τις καταλήξεις, τους κανόνες της γραμματικής, τον συλλαβισμό, τη στίξη.

Η βαθμολόγηση και οι αυστηρές οδηγίες στους καθηγητές

Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100).

Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο καθηγητή στην ίδια κλίμακα.

Τελικός γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, είναι το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Στο σημείο αυτό, δε, η νομοθεσία επισημαίνει ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του.

Για τη διαδικασία βαθμολόγησης-καταχώρισης της βαθμολογίας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθμό και η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή εμφανίζεται στα θέματα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα.
Ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας ανάμεσα στο στέλεχος και το απόκομμα μετά τη βαθμολόγηση από τον α’ και β’ βαθμολογητή. Για τα γραπτά που θα χρειαστεί να γίνει αναβαθμολόγηση ο οπτικός έλεγχος και των τριών βαθμολογιών θα γίνει μόνο μετά τη βαθμολόγηση από τον γ’ βαθμολογητή και πάντως πριν την καταχώριση στην εφαρμογή.
Οι βαθμολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε ερώτημα θα συμπληρώνουν βαθμό [και μηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκομμα σύμφωνα με το ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ τα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε ερώτημα θα τα αφήνουν κενά.

Σε κάθε βαθμολογητή αντιστοιχεί ένας κωδικός αριθμός που υπάρχει στο κεντρικό σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Όσοι βαθμολογητές έχουν πάρει κωδικό με τον τρόπο αυτό ισχύει ο ίδιος και φέτος. Σε όλους τους βαθμολογητές θα διανέμεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δομή-αρίθμηση-βαθμολόγηση κάθε θέματος και ερωτήματος.

Για την δέσμευση ενός βαθμολογητή στο κεντρικό σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (εφαρμογή Βαθμολόγος) είναι υποχρεωτική η καταχώριση του ΑΦΜ του εκπαιδευτικού. Ο Πρόεδρος και η γραμματεία του Β.Κ. μετά την παραλαβή των γραπτών, ελέγχουν αν έχουν 9 επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 30, παραδίδονται στους βαθμολογητές για την πρώτη βαθμολόγηση και στο βιβλίο χρέωσης καταγράφεται ο χρόνος παραλαβής των γραπτών και ο αριθμός τους. Το ελάχιστο όριο ανά βαθμολογητή είναι τουλάχιστον 60 δοκίμια. Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός,όπου απαιτείται. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των βαθμολογητών τόσο στην ορθή άθροιση των επί μέρους βαθμών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση, όσο και στη σωστή αναγραφή του τελικού βαθμού που δίδουν στις οικείες θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκομμα. Αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 30 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βαθμολόγησης η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει κάθε τετράδιο για την αναγραφή της βαθμολογίας και επικολλά αδιαφανές αυτοκόλλητο στο βαθμό του Α’ βαθμολογητή .

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στη δεύτερη βαθμολόγηση.

Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού.