–  Τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.153/55112/A5, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3312-18-5-2023, αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/ 27.12.2016 Kοινής Yπουργικής Aπόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.»

(Β’ 4268), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1, μετά το «(Α’ /61)» προστίθεται η φράση:

«, σε συνδυασμό με το άρθρο ΜΟΝΟ της υπό στοιχεία Φ.153/41379/Α5/7-4-2023 (Β’ 2474) κοινής υπουργικής απόφασης». 2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ», στο τέλος της περ. β της παρ. 1, προστίθεται περ. η) και θ), ως εξής:

«η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και έως ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, 120,00 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.

θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

ΑΡΘΡΟ 2 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, μετά τη φράση «ΦΕΚ 1794 τ. Β’ υπουργικής απόφασης» προστίθεται η φράση: «όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της υπό στοιχεία Φ.153/33674/ Α5/31-3-2023 (Β’ 2100) υπουργικής απόφασης».

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού ύψους 3.800 ευρώ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΛΕ 2120207001) και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ