: Διαβάστε αναλυτικά τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Πληροφορική.

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου,   θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).