: Καθορισμός αριθμού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο/

Η απόφαση

Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 – ΚΥΑ.

Με την υπ. αριθμ. 20867 οικ. Φ.109.1 ΚΥΑ καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022.

Συγκεκριμένα
Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του αρ. 54 του ν. 4777/2021. αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:

βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του αρ. 54 του ν. 4777/2021.

ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021- 2022.

α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση αβ της παραγράφου 1:

αα. Μια (1) θέση, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ΄ της παρ. 1 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53).

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση ββ της παραγράφου 1:

βα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ. α΄ της παρ. 1 (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53).

ββ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β΄ της παρ. 1 (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53).

βγ. Δέκα (10) θέσεις, σε ποσοστό 7%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ΄ της παρ. 1 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53).

βδ. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ της παρ. 1 (Δ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄53),

γ) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση βα της παραγράφου 1:

γα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ΄ της παρ. 1 (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53) που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2021 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).