: Δε θα ψηφιστεί σήμερα, Παρασκεύη, το νομοσχέδιο λόγω της που κατατέθηκε στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του , μετατίθεται για την άλλη εβδομάδα  η ψήφιση για το , ώστε να αγοράσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό οι εκπαιδευτικοί αλλά και η αναστολή για τις φετινές του διπλού μηχανογραφικο.

Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά ήταν σήμερα,  Παρασκευή, να ψηφιστεί  η πολυτροπολογία του υπουργείου Παιδείας που αφορά τις αλλαγές στο μηχανογραφικό και το .

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρουν οι προτεινόμενες διατάξεις αναφορικά με το voucher 200 ευρώ αλλά και τις αλλαγές που θα ισχύσουν στο .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

«Ψηφιακή Μέριμνα II»

1.Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω συστήματος επιταγών () που θα διατεθούν στους δικαιούχους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, με τίτλο «Ψηφιακή Μέριμνα II», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βαρύνει τη Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα υλοποιηθεί από την «Κοινωνίατης Πληροφορίας Α.Ε.».

2.Οι δικαιούχοι του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), δύνανται να είναι δικαιούχοι και του προγράμματος της παρ. 1.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.

 

Άρθρο 2

Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.682/1977(Α’244)

Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α’ 244), περί των παραβάσεων των κείμενων διατάξεων για την ιδιωτική εκπαίδευση εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού αυτών, προστίθεται περ. κδ) ως εξής:

«κδ) Παράβαση του άρθρου 2Α.».

 

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4777/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. 1 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ( δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.».

Άρθρο 4

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης – Τροποποίηση άρθρου 130 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε η προθεσμία να παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2022, β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 130 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 130

Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.06.2022 για όλους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) που έχουν σχετική υποχρέωση. Έως την έκδοση των Οδηγών Χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που οι προβλεπόμενες σε αυτούς ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύνανται να ρυθμίζονται ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.».

 

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 και παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4653/2020

1.Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περίτων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουάριου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται υπόφη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 1, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16, και όχι ως προς το συνολικό ύφος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί από τη λήξη της με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

2.Στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 περίπτωση α του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.».

3.Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 31η.12.2021.