: Καθορίστηκε ο αριθμός  σπουδαστών στις , τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συμπλήρωση της αριθ. Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022». (ΦΕΚ 1929 Β΄) και προσθέτουμε στο τέλος της παραγράφου Α τις παρακάτω παραγράφους, ως εξής:

«Β. Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό των θέσεων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, πλην των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:

i) Κατά 40% ως εξής:

– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2018-19 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2018-19 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση.

 

ii) Κατά 60% ως εξής:

– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:

σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση. Οι ως άνω θέσεις των ημερήσιων ΓΕΛ κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α’ και β’ που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Συγκεκριμένα, ποσοστό 12,75% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση και οι υπόλοιπες θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2021 χωρίς νέα εξέταση. Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α’ και β’ που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έτσι όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  Επίσης, τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ  με τον αριθμό των υποψηφίων ΓΕΛ, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ή το ΝΕΟ σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και το έτος 2021 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, με βάση την τελευταία εξέτασή τους το έτος 2020.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ, ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) 6.138
β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 897
ΣΥΝΟΛΟ 7.035

 

 

Οι θέσεις του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις  από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις 2019 ή 2020 και διεκδίκησαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

β) των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε ποσοστά θέσεων τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2020-21 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), ως εξής:

5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων  όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

 

δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των εδαφίων α και β της παρούσας θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους του εδαφίου γ.

 

ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β – Δ της παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισαγωγική κατεύθυνση των Τμημάτων. Για τις Στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των εδαφίων α’ και δ’ της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές αυτές.

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 (ΦΕΚ 1929 Β’) Υπουργικής Απόφασης για τους υποψηφίους που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:

α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α’ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της Φ 153/ 79899/Α5/21-5- 2019 (Β’ 1904 και Β’ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), επιπλέον του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, διεκδικούν ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της Φ 153/79899/Α5/21-5-2019 (Β’/1904 και Β’/1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2021 ΓΕΛ
ΗΜ.
ΕΠΑΛ
ΗΜ.
ΓΕΛ
ΕΣΠ.
ΕΠΑΛ
ΕΣΠ.
ΓΕΛ-ΝΕΟ
10% 2020
ΓΕΛ-ΠΑΛΑΙΟ
10% 2020
ΓΕΛ-10%
2019
ΕΠΑΛ-10%
2020
ΕΠΑΛ-10%
2019
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 40 36   1   1 1 2    
ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 18   1   1 0 1    
ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 9   1   1 0 0    
ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 36   1   1 1 2    
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 10 9   1   1 0 0    
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 60 54   1   3 1 2    
ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 170 153   2   9 1 7    
ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 124 106 6 1 1 5 1 4 1 1
ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1
ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 118 100 6 1 1 5 1 4 1 1
ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 117 105   1   6 1 5    
ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 138 124   1   7 1 6    
ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1
ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 247 197 25 2 2 11 2 9 2 1
ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 107 13 1 1 6 1 4 1 1
ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1
ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1
ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 161 129 16 2 2 8 1 5 1 1
ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 197 167 10 2 2 10 1 7 1 1
ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 78 62 8 1 1 3 1 2 1 1
ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 212 191   2   11 2 8    
ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 103 93   1   5 1 4    
ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 155 131 8 2 2 8 1 5 1 1
ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 160 144   2   9 1 6    
ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 95 85   1   5 1 4    
ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90 72 9 1 1 3 1 3 1 1
ΑΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 191 172   2   10 1 8    
ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 100 85 5 1 1 4 1 3 1 1
ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 146 131   1   8 1 6    
ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 109 93 5 1 1 5 1 3 1 1
ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1
ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 68 54 7 1 1 2 1 2 1 1
ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 370 333   4   19 3 15    
ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 76 64 4 1 1 3 1 2 1 1
ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2
ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 200 180   2   10 2 8    
ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1
ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 143 115 14 1 1 6 1 5 1 1
ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 148 126 7 1 1 7 1 5 1 1
ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1
ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 224 202   2   11 2 9    
ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 174 157   2   9 1 7    
ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 189 161 9 2 2 9 1 7 1 1
ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 186 167   2   10 1 8    
ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 107 96   1   6 1 4    
ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 180 162   2   10 1 7    
ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 85 67 9 1 1 3 1 3 1 1
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 120 84 24 1 1 5 1 4 1 1
ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 122 86 24 1 1 5 1 4 1 1
ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 122 86 24 1 1 5 1 4 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 76 60 8 1 1 3 1 2 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 270 216 27 3 3 12 2 10 2 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 207 165 21 2 2 10 2 7 1 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 185 147 19 2 2 9 1 7 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 335 267 34 3 3 16 2 13 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 103 83 10 1 1 4 1 3 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 129 103 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 127 101 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 114 92 11 1 1 5 1 3 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 220 187 11 2 2 10 2 8 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 200 180   2   10 2 8    
ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1
ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 117 99 6 1 1 5 1 4 1 1
ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 159 143   2   9 1 6    
ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1
ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 217 195   2   11 2 9    
ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 400 320 40 4 4 19 3 14 2 2
ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 238 190 24 2 2 11 2 9 1 1
ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 253 215 13 3 3 12 2 9 1 1
ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 135 114 7 1 1 6 1 5 1 1
ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 212 191   2   11 2 8    
ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1
ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1
ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 138 117 7 1 1 6 1 5 1 1
ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 137 116 7 1 1 6 1 5 1 1
ΔΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 506 455   5   27 4 20    
ΔΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1
ΔΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 240 216   2   12 2 10    
ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1
ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 223 190 11 2 2 10 2 8 1 1
ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 225 202   2   12 2 9    
ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 80 64 8 1 1 3 1 2 1 1
ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 108 92 5 1 1 5 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 138 124   1   7 1 6    
ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 148 133   1   8 1 6    
ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1
ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 148 118 15 1 1 7 1 5 1 1
ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 149 119 15 1 1 7 1 5 1 1
ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 107 85 11 1 1 5 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 239 215   2   12 2 10    
ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 165 140 8 2 2 8 1 6 1 1
ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 85 76   1   4 1 4    
ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 212 191   2   11 2 8    
ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 127 114   1   7 1 5    
ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 85 76   1   4 1 4    
ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 265 238   3   14 2 11    
ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 200 180   2   10 2 8    
ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 78 62 8 1 1 3 1 2 1 1
ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 400 360   4   21 3 16    
ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 159 127 16 2 2 8 1 5 1 1
ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 100 85 5 1 1 4 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 366 292 37 4 4 17 3 13 2 2
ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 150 135   2   8 1 6    
ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 200 180   2   10 2 8    
ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 214 172 21 2 2 10 2 7 1 1
ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 233 187 23 2 2 11 2 8 1 1
ΕΚΠΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 85 76   1   4 1 4    
ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΕΚΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 124 112   1   6 1 5    
ΕΚΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 114 97 6 1 1 5 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 329 296   3   17 3 13    
ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 150 135   2   8 1 6    
ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 185 157 9 2 2 9 1 7 1 1
ΕΚΠΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 105 94   1   6 1 4    
ΕΚΠΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ 169 152   2   9 1 7    
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 205 163 21 2 2 10 2 7 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 186 148 19 2 2 9 1 7 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 155 123 16 2 2 8 1 5 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 166 132 17 2 2 8 1 6 1 1
ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 124 106 6 1 1 5 1 4 1 1
ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1
ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 160 144   2   9 1 6    
ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 259 220 13 3 3 13 2 9 1 1
ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 106 90 5 1 1 5 1 3 1 1
ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΕΜΠ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1
ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 129 116   1   7 1 5    
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 191 172   2   10 1 8    
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 112 101 11 1 1          
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 127 114   1   7 1 5    
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 107 85 11 1 1 5 1 3 1 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1
ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 138 110 14 1 1 6 1 5 1 1
ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 210 168 21 2 2 10 2 7 1 1
ΟΠΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1
ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 260 208 26 3 3 12 2 9 2 1
ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 225 179 23 2 2 11 2 8 1 1
ΟΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 219 175 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 280 252   3   15 2 11    
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 309 278   3   17 2 12    
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 175 157   2   10 1 7    
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 248 211 12 2 2 12 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 234 188 23 2 2 11 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) 91 73 9 1 1 3 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 340 306   3   17 3 14    
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 153 123 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 124 100 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 360 288 36 4 4 17 3 13 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 215 171 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 209 167 21 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 403 323 40 4 4 19 3 14 2 2
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 332 266 33 3 3 16 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 134 108 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 117 93 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 305 243 31 3 3 15 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 123 99 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 221 177 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 118 94 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 117 93 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 263 211 26 3 3 12 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 106 84 11 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 169 135 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 106 84 11 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 221 177 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 228 182 23 2 2 11 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 83 67 8 1 1 3 1 2 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 125 99 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 113 91 11 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 400 320 40 4 4 19 3 14 2 2
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 152 129 8 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 470 376 47 5 5 22 3 17 3 2
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 150 135   2   8 1 6    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 200 170 10 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 200 170 10 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 159 135 8 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 115 91 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 452 362 45 5 5 21 3 16 3 2
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 200 180   2   10 2 8    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 220 176 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 320 256 32 3 3 15 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 100 90   1   5 1 4    
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 150 135   2   8 1 6    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 128 102 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 195 155 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 171 137 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 100 90   1   5 1 4    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 120 96 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 350 280 35 4 4 17 2 13 2 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 130 104 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 187 149 19 2 2 9 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 197 167 10 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 111 100   1   6 1 4    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90 76 5 1 1 3 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 235 187 24 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 100 90   1   5 1 4    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 101 86 5 1 1 4 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 157 141   2   9 1 6    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 127 114   1   7 1 5    
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 154 124 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 138 110 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 207 165 21 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 100 80 10 1 1 4 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 110 93 6 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 53 45 3 1 1 1 1 1 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 131 111 7 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 215 171 22 2 2 10 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 130 110 7 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 307 276   3   17 2 12    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 265 211 27 3 3 12 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 145 115 15 1 1 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 273 246   3   14 2 11    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 141 120 7 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 225 191 11 2 2 11 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) 150 135 15 2 2          
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 281 225 28 3 3 13 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 232 209   2   12 2 9    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 276 220 28 3 3 13 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) 265 211 27 3 3 12 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 244 220   2   12 2 10    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 250 225   3   13 2 10    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 235 199 12 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 221 199   2   11 2 9    
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 100 90   1   5 1 4    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 134 114 7 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 131 105 13 1 1 6 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 183 147 18 2 2 9 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 110 93 6 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 186 167   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 197 157 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 164 148   2   9 1 6    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 176 158   2   10 1 7    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 318 254 32 3 3 15 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 188 169   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 188 150 19 2 2 9 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 252 202 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 191 172   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 208 187   2   11 2 8    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 176 149 9 2 2 9 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 143 129   1   7 1 6    
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 191 172   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 197 177   2   10 2 8    
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 156 124 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 176 140 18 2 2 9 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 135 107 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 135 107 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 310 248 31 3 3 15 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90 81 9 1 1          
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 299 239 30 3 3 14 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 111 94 6 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 157 133 8 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 192 163 10 2 2 9 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 290 232 29 3 3 13 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 280 224 28 3 3 13 2 10 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 146 116 15 1 1 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 250 200 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 250 225   3   13 2 10    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 177 141 18 2 2 9 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 190 152 19 2 2 9 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 309 263 15 3 3 16 2 11 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 123 99 12 1 1 5 1 4 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 160 136 8 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 200 180   2   10 2 8    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 333 300   3   17 3 13    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 214 182 11 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 174 148 9 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 159 135 8 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 209 167 21 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 305 243 31 3 3 15 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 189 161 9 2 2 9 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 162 138 8 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 191 172   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 180 162   2   10 1 7    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 212 180 11 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 189 170   2   10 1 8    
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 152 137   2   8 1 6    
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 159 127 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 252 202 25 3 3 11 2 9 2 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 329 263 33 3 3 16 2 12 2 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 300 240 30 3 3 14 2 11 2 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 195 155 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 180 144 18 2 2 9 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 91 73 9 1 1 3 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 196 156 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 201 161 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 230 184 23 2 2 11 2 8 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 390 312 39 4 4 18 3 14 2 2
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 150 120 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 160 128 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 240 192 24 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 167 133 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 159 143   2   9 1 6    
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 153 123 15 2 2 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 210 168 21 2 2 10 2 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 155 123 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 204 164 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 366 292 37 4 4 17 3 13 2 2
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 165 131 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 140 112 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 243 195 24 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 137 109 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 145 115 15 1 1 7 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 201 181   2   10 2 8    
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 141 113 14 1 1 6 1 5 1 1
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 200 160 20 2 2 10 1 7 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 328 262 33 3 3 16 2 12 2 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 170 136 17 2 2 8 1 6 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 110 99   1   6 1 4    
ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 164 132 16 2 2 8 1 5 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 244 196 24 2 2 11 2 9 1 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 153 138   2   8 1 6    
ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 146 131   1   8 1 6    
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 122 104 6 1 1 5 1 4 1 1
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 203 173 10 2 2 10 1 7 1 1
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 127 108 6 1 1 6 1 4 1 1
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 180 153 9 2 2 9 1 6 1 1
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 133 113 7 1 1 6 1 4 1 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 77 61 8 1 1 3 1 2 1 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 70 56 7 1 1 2 1 2 1 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 92 74 9 1 1 3 1 3 1 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 110 88 11 1 1 5 1 3 1 1

 

 

 

Ε. Ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιπλέον του καθορισθέντος αριθμού της με αριθ. πρωτ. Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021  (ΦΕΚ 1929 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης, που θα καλυφθεί από υποψηφίους των παρακάτω ειδικών κατηγοριών του άρθρου 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλοδαπών – αλλογενών και υποψηφίων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, για όλες τις Σχολές και τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ως ακολούθως:

 I) ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

α) 4% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία: ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

β) 1% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία: ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

γ) i) α. 1,5% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου).

β. 1,5% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ που είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της χώρας αυτής.

ii) 1% για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως προς τις θέσεις εισακτέων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν.2552/1997 (Α’ 266) και οι θέσεις αυτές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών της παρούσας παραγράφου.

 

 

II) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ − ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

α) Για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ − ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, που είναι απόφοιτοι σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

i) 2% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΑΣΤΕ του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ii) 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΑΣΠΑΙΤΕ των λοιπών επιστημονικών πεδίων.

iii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

β) Για τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ που είναι απόφοιτοι σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

i) 10% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ όλων των επιστημονικών πεδίων.

ii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 

 

 

III) ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

α) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3,5% στα τμήματα των Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και σε ποσοστό θέσεων 1% σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

β) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε ποσοστό θέσεων 1%.

 

 

IV) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης:

α) Οι υποψήφιοι ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και ΑΠΘ και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό θέσεων 0,5%. Όπου προκύπτει άνω των μία θέσεων, μία από τις θέσεις αυτές διεκδικείται από τους υποψηφίους που συμμετείχαν για τελευταία φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2020 και 2019.

β) Οι υποψήφιοι ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων του άρθρου 1 της Υ.Α. Φ.153/79899/Α5/21-5-2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΑΣΠΑΙΤΕ, και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων 0,5%. Όπου προκύπτει άνω των μία θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ μία από τις θέσεις αυτές διεκδικείται από τους υποψηφίους που συμμετείχαν για τελευταία φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ των ετών 2020 και 2019.

 

 

ΣΤ. 1) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών διεκδικούν, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέωνωγικές κατευθύνσεις τμημάτων.

 

 

2) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), που αφορά στην εισαγωγή Πασχόντων από Σοβαρές Παθήσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διεκδικούν ποσοστό θέσεων 5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για όλες τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των ΑΣΤΕ και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

 

 

Ζ. 1) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων Ε και ΣΤ της παρούσας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα/ Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Τμήματος.

 

2) Τυχόν θέσεις που δε θα καλυφθούν από υποψηφίους των κατηγοριών των παραγράφων Γ, Δ, Ε και ΣΤ δε μεταφέρονται.

 

Η. Οι διατάξεις των παραγράφων  Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας δεν εφαρμόζονται για τα τμήματα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.»