: Διαβάστε αναλυτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό της αλλά και των 2021 μέσω της εγκυκλίου που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας

Αναλυτικά ο υπολογιστμός της ΕΒΕ

Η της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Υπολογισμός της ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:

Η του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την παρ. 3.

Οι που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α  και β  στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Κατά τον υπολογισμό τους, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 

Α. Πρόσβαση σε , τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση όπου ΔΕΝ απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Διαδικασία υπολογισμού του Μέσου Όρου των Μέσων Όρων (Μ.Ο. των Μ.Ο.) των βαθμολογικών επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝ προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:

α) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει μία (1) Ειδικότητα, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον M.O. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4) του Τομέα σπουδών/Ειδικότητας, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

β) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από μία ειδικότητες με κοινά ή διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον M.O. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4) με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας του τομέα σπουδών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του συνόλου των υποψηφίων του τομέα σπουδών, στον οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων μίας (1) Ειδικότητας του τομέα σπουδών, ήτοι της Ειδικότητας που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης στα μαθήματα ειδικότητας, με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Συγκεκριμένα, αρχικά υπολογίζονται οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, ανά Ειδικότητα, στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και ακολούθως υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματα αυτά. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε., κατόπιν, θα αξιοποιηθούν οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα εκείνης της Ειδικότητα, που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Αναλυτικά η εγκύκλιος