: Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού παιδείας, κονδύλι 45.880 ευρώ για την προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων.

: Η απόφαση για τον διαγωνισμό

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (ωρών)του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης  ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακα Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού κατά ανώτατο τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή 45.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της

Χρόνος – Τόπος Υποβολής Προσφορών/ Διενέργειας Διαγωνισμού:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27 η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.), ημέρα Πέμπτη. Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών μπορούν να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο γραφείο πρωτοκόλλου του και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι Αττικής, Ισόγειο, Γραφείο 0103), μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δε θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η 28η Μαίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Παρασκευή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, στο 2 ο όροφο (γραφείο 2061) από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού). Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατό να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κ.τ.λ..

Ολόκληρη η απόφαση

Πανελλήνιες 2021 – Τσίπρας: 30.000 υποψήφιοι εκτός με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Πανελλήνιες 2021: Αλλάζουν όλα-Πώς θα λάβουν τις βαθμολογίες οι υποψήφιοι

Πανελλήνιες 2021 – Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Πόσες σχολές την έχουν επιλέξει – Οι συνέπειες