Πανελλήνιες 2018: Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/05/2018 - 14:39 | Author: Newsroom Ipaidia

: Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της , από υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ συμπληρωματικά τις κατωτέρω θέσεις στον ήδη προκηρυχθέντα, με την υπ' αριθ. (4) σχετική, διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σε υλοποίηση της αναφερόμενης, στο υπ' αριθ. (1) σχετικό, διάταξης, ως ακολούθως:

I. ΠΟΣΟΣΤΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
1. Με την υπ' αριθ. (5) σχετική καθορίστηκε το ειδικό ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193), από υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018, σε 1,5% επί του αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2017¬2018.

2. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικό ποσοστό της παραγράφου 1 (1,5%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύψει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

3. Στη συνέχεια, οι θέσεις που θα προκύψουν στη θα επιμεριστούν σε υποψηφίους, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) σε ποσοστό 95% και σε υποψηφίους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), που διεκδίκησαν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, σε ποσοστό 5%. Σε περίπτωση που προκύψει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

4. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στους πίνακες της παραγράφου 6, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α'-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών». Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης περιόδου (10% και 4%) δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλύπτεται από 3 τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

5. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτουν θέσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 και διεκδίκησαν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων για τα ΕΠΑ.Λ. στα Λύκεια των προαναφερομένων νήσων.

6. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

i. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α' ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017
α. Με σειρά επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4

ii. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α' ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2017
α. Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

II. ΟΡΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Α' 114), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4521/2018 (Α' 38) κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά με το σύστημα του άρθρου 39 παρ. 33 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με τις διατάξεις της υπ' αριθ. (5) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την παρούσα συμπληρωματική προκήρυξη.

2. Συνεπώς, οι δικαιούχοι υποψήφιοι θα κριθεί αρχικά αν εισάγονται ως υποψήφιοι με το σύστημα του άρθρου 39 παρ. 33 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – 10% -ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΤΟ 2017) διαγωνιζόμενοι με τους υπόλοιπους υποψήφιους σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε περίπτωση μη επιτυχίας, θα διεκδικήσουν τις ανωτέρω περιγραφείσες θέσεις, οι οποίες επιφυλάσσονται αποκλειστικά γι' αυτούς.
3. Δεν υφίσταται διαφοροποιημένη μοριοδότηση των υποψηφίων ανάλογα με την τοποθεσία, στην οποία βρισκόταν το Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017.

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

5. Οι διατάξεις της παρούσας δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών, σε καμία περίπτωση.
6. Σε περίπτωση μη πλήρωσης ή κένωσης των καθ' υπέρβαση θέσεων και εφόσον δεν υφίστανται επιλαχόντες δικαιούχοι υποψήφιοι, αυτές (οι θέσεις) δεν θα καλύπτονται από υποψήφιους άλλων κατηγοριών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Δικαίωμα διεκδίκησης των καθ' υπέρβαση προκηρυχθεισών θέσεων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποψήφιοι των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 και συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το σύστημα του άρθρου 39 παρ. 33 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – 10% – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΤΟ 2017). Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.
2. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 4/1995 (Α' 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο κεφάλαιο ΙΙ της υπ' αριθ. (4) προκήρυξης.

3. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που υπέβαλαν ήδη αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ' αριθ. (4) προκήρυξης δεν θα υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

4. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, αλλά εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις της υπ' αριθ. (1 ) σχετικής, υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως την 15:00 ώρα της 06/06/2018, όπως ορίστηκε με την υπ' αριθ. (4) προκήρυξη.

Πανελλήνιες 2018: Όλο το πρόγραμμα των εξετάσεων – Αύξηση στους εισακτέους

Ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2018 – Πώς θα υπολογίζεται η βαθμολογία

Πανελλήνιες 2018: Τα μηχανογραφικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: