: Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ έτους 2018» και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας από πολίτες, από σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, καθώς και από Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης κατά την τρέχουσα διαδικασία υποβολής -Δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 67 Α’/Δ4/28-3-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

α) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985, του τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών» θα μπορούν να δηλώσουν τους αντίστοιχους τομείς «Υγείας Πρόνοιας» του ν. 4186/2013 και «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» του Ν.4386/2016. Επίσης, οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985 στην αίτηση-δήλωσή τους μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» του ν. 4386/2016.

β) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985 του Χημικού-Μεταλλουργικού  και οι κάτοχοι πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών Οχημάτων/Μηχανικού Αυτοκινήτων δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Τομείς του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και 4186/2013 (ΦΕΚ. 193 Α’). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση με τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ΓΕΛ 2018.