Με πάγωμα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2013, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, αποχαιρέτισε η κυβέρνηση το 2012. Με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 40/2012, που δημοσιεύτηκε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31η Δεκεμβρίου 2012, ανακοινώνεται η αναστολή μέχρι το τέλος του 2013 διορισμών και προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού «στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα» και επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

«Ανάγκη περιστολής»

Πρόκειται για επέκταση της ισχύος πράξης υπουργικού συμβουλίου του 2006, η οποία ορίζει ότι «οποιαδήποτε έγκριση για προσλήψεις θα περνά από την Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006» και περιγράφει συγκεκριμένα τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με την πράξη υπουργικού συμβουλίου, η εν λόγω απόφαση -ύστερα από πρόταση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά- ανταποκρίνεται στην «ανάγκη περιστολής, λόγω δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο», δηλαδή στις μνημονιακές υποχρεώσεις.

Ποιοι και τι εξαιρείται από την αναστολή των προσλήψεων; Το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές, οι καθηγητές πανεπιστημίων, οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των υπουργείων, η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των μονάδων εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης των υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ΤΕΙ, οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι ιατροί (είτε για αγροτικό είτε για ειδικότητα που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών) και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι κλπ., οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε., κρατικών θεάτρων και ορχηστρών, της Λυρικής Σκηνής και του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε.

Επίσης, το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης και το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση στους ΟΤΑ. Ακόμα, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων ή οι διοικητές τραπεζών.