Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και με τοπικές προσκλήσεις. Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει το άρθρο 114 του νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας για την

Μεταξύ άλλων το άρθρο 114 αναφέρει:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται ύστερα από δήλωση προτίμησης σύμφωνα με την παρ. 2, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 διδακτικού έτους.

Η πρόσληψη εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης βάση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθείσων προτιμήσεων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων για την πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο καθώς και τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

Δείτε  το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας