Σε τροπολογία του σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνεται διάταξη με ρυθμίσεις για σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας.

Η τροπολογία

Α. Συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Β. Ορίζονται οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ. Ορίζονται οι οργανικές θέσεις κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων oι θέσεις της περ. α’ κατανέμονται άπαξ σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες.

γ) Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητες που συστήνονται και κατανέμονται σύμφωνα με τις περ. α’ και β’, διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό. 2. α) Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής :

β) Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.2Ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΟ1.3Ο ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕΟ1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (BOHO. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΔΕΟ1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαρίθμούνται στις περ. Β’ (ΤΕ Κατηγορία) και Γ’ (ΔΕ Κατηγορία) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής