– Όλα όσα ορίζει η εγκύκλιος φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής γραφής :

Κατατίθενται σε Δ/νση Εκπ/σης ή Αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ) Δ/νση Εκπ/σης, κατόπιν υποβολής Αιτήματος Μεταβολής Στοιχείων

(i) Πιστοποιητικό επάρκειας ΕΝΓ από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) ή το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μονάδα Αγωγής Κωφών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

(ii) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

(iii) Πιστοποιητικό επάρκειας στην ΕΓΒ από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

(iv) Βεβαιώσεις επάρκειας από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και από

(v) Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».