ΟΠΣΥΔ: Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων εκπαιδευτικού – Η διαδικασία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/04/2018 - 18:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα
Τελευταία τροποποίηση στις 05/04/2018 - 19:04

Σε περίπτωση που ο επιθυμεί να τροποποιήσει ήδη καταχωρισμένα στοιχεία/πεδία του Φακέλου του στον , έχει τη δυνατότητα να το πράξει αποκλειστικά και μόνο από το μενού «Μεταβολές στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα μεταβολής στοιχείων. Προς συμπλήρωση διατίθενται συγκεκριμένες επιλογές τροποποίησης στοιχείων, οι οποίες είναι: α. Ιθαγένεια, β. Ελληνομάθεια, γ. Στοιχεία πτυχίου, δ. Παιδαγωγική Κατάρτιση, ε. Ιδιωτική Προϋπηρεσία και στ. Προϋπηρεσία (πλην Ιδιωτικής).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Αιτήματα μεταβολής στοιχείων εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο, εφόσον έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαθέσιμης υποενότητας του φακέλου του εκπ/κού που καταγράφεται ανωτέρω.
Κατ΄ εξαίρεση, για την τροποποίηση:
(i) των ιδιοτήτων της πολυτεκνίας, του γονέα ανάπηρου τέκνου, της τριτεκνίας και των ασθενειών/αναπηρίας και
(ii) των Προσωπικών Στοιχείων που αφορούν στην Ταυτότητα του υποψηφίου (Τύπος, ΑΔΤ και Εκδούσα Αρχή) και στα στοιχεία Επικοινωνίας, αρκεί η καταχώριση/συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαραίτητων πεδίων στην καρτέλα
«Προσωπικά Στοιχεία» του Φακέλου του εκπ/κού.

2. Κατά την υποβολή αιτήματος μεταβολής στοιχείων επιλέγεται υποχρεωτικά από τον χρήστη «Δ/νση Χειρισμού Φακέλου», εφόσον δεν έχει ήδη συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία» του φακέλου του εκπ/κού.
3. Τα υποβληθέντα αιτήματα μεταβολής στοιχείων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ΚΕΦ. Γ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους), τα οποία και αποστέλλονται με e-mail ή προσκομίζονται, υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην οικεία Δ/νση Χειρισμού Φακέλου.

Επισημαίνεται ότι:
(i) το σύνολο των απαιτούμενων, ανά αίτημα μεταβολής στοιχείων, δικαιολογητικών θα προσκομίζονται/αποστέλλονται σε ένα αρχείο .pdf μέγιστης χωρητικότητας 2MB και
(ii) o εκπ/κός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
4. Στην παρούσα φάση δεν παραλαμβάνονται αιτήματα μεταβολής στοιχείων για τη δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής σχολικού έτους 2017-2018. Εφιστάται, δε, η προσοχή στους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν προσεκτικά την εν λόγω προϋπηρεσία τους κατά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και – εφόσον το κρίνουν σκόπιμο – να προβούν στην απαραίτητη υποβολή σχετικής ένστασης προς το ΑΣΕΠ (βλ. Μέρος Γ΄).

Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπ/κού-Καταχώριση Αίτησης
Στον ιστότοπο του (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Αίτησης Εκπαιδευτικού που περιέχει – μεταξύ άλλων – αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης ένταξης του (υποψήφιου αναπληρωτή και ωρομίσθιου) εκπ/κού στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών σχολ. έτους 2018-2019. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Επιλέγοντας το στοιχείο Αιτήσεις, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του , και κατόπιν την επιλογή Αναπληρωτή ή/και Ωρομισθίου (μόνο για τους

κλάδους της Β/θμιας), παρέχονται οι δυνατότητες υποβολής Αίτησης του υποψηφίου για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών σχολ. έτους 2018-2019.
Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίζει την Αίτηση του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της παρούσας πρόσκλησης, με την επιλογή του πεδίου «Καταχώριση Αίτησης» στο .
Μετά την καταχώριση της Αίτησης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του – να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί αίτηση από τον υποψήφιο, κατά τα ανωτέρω, ο υποψήφιος δεν θα ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών του σχολ. έτους 2018-2019 (και, ως εκ τούτου, δεν θα του δοθεί, στο μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί, η δυνατότητα επιλογής περιοχών προτίμησης (βλ. την αρχική Επισήμανση της παρούσας υ.α.).

Τελευταίες ειδήσεις για

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso