Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021- 2027.

 

Η Πράξη αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, προς όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας, για όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, προσφέρεται η ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Επίσης, υποστηρίζονται τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν ενταχθεί σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου επιχειρείται η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιπλέον, η Πράξη αφορά στην εφαρμογή νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και συγκεκριμένα στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Ολοήμερου προγράμματος, από τις 16:00 έως τις 17:30.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται με δημιουργική απασχόληση, προσφέροντας αντικείμενα σχετιζόμενα με εικαστικές τέχνες, μουσική, αθλητισμό, πολιτισμό κ.λπ., προκειμένου να παρέχεται ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο απογευματινό σχολικό ωράριο.

Με αυτόν τον τρόπο, η επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στοχεύει, αφενός στην μαθησιακή, παιδαγωγική και εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα, όπου τους παρέχονται πρόσθετες ευκαιρίες μάθησης, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Αφετέρου, η παράταση του ωραρίου του απογευματινού ολοήμερου δημοτικού σχολείου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια, έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, διότι το σχολείο ευθυγραμμίζεται με το ωράριο εργασίας των εργαζόμενων γονέων και κατά συνέπεια, επιτρέπει μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία:

(α) διευκολύνει εργαζόμενους γονείς, στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και (β) παρέχει κίνητρα στους γονείς να αναζητήσουν εργασία και ιδιαίτερα, διευκολύνεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης Από 01/08/2022 – 30/6/2025 (Σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024). Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους και μειωμένου ωραρίου). Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα).

Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο Οδηγός

Ο Οδηγός περιέχει μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις των Δ/νσεων Εκπ/σης και υποδείγματα συμβάσεων αναπληρωτών, δελτίου απογραφής, ανάληψης υπηρεσίας, απόφασης τοποθέτησης αναπληρωτή, απουσιολόγια αναπληρωτή κ.α.