ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ / Ε.Ε.Π. / Ε.Β.Π. –  Επιμέλεια: Βασίλης Βούγιας

Ν. 4473/2017- ΦΕΚ A 78, Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

 

Άρθρο 3
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού,
ΕΕΠ και ΕΒΠ(Αποσπάσεις σε φορείς κ.λ.π)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού  έργου σε θέματα εκπαίδευσης

ΦΕΚ A 78 – 30.05.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30.05.2017 Σελίδες 12 (1123 – 1134)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4465/2017 – ΦΕΚ A 47 – 04.04.2017, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Ε.Α.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΦΕΚ A 47 – 04.04.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.04.2017 Σελίδες 32 (655 – 686)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452/2017…ΦΕΚ A 17 – 15.02.2017…«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»…Με διατάξεις για Α/ΘΜΙΑ – Β/ΘΜΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κ.λ.π.

Άρθρο 7

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων

Άρθρο 8

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας

σχολικών μονάδων

Άρθρο 9

Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 10

Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης

εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής

και εκπαίδευσης

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 15

Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου

Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων

Άρθρο 20

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

του προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 33

Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών

εξετάσεων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις ζητημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Ή ΑΠΟ ΕΔΩ

ΦΕΚ A 17 – 15.02.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.02.2017 Σελίδες 32 (181 – 212)

Ν.4440/2016 – ΦΕΚ Α 224- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 31: Άδεια σθενείας τέκνων.
Άρθρο 26: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών.
Άρθρο 25: Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν.2190/1994.
Άρθρο 24: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα.

ΦΕΚ A 224 – 02.12.2016

Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.12.2016 Σελίδες 20 (9667 – 9686)

 

Νόμος 4429/2016 – Φ.Ε.Κ. Α 199 – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.(Διατάξεις για Μετεγγραφές, Αθλητές, ΕΔΙΠ, ΤΕΙ, Καθηγητές)

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 20
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 26
Ομότιμοι Καθηγητές
Άρθρο 27
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΦΕΚ A 199 – 21.10.2016

Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.10.2016 Σελίδες 28 (9239 – 9266)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415/2016, ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016…”Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”(Τροπολογία για την Ειδική Αγωγή)

Άρθρο 48
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.09.2016 Σελίδες 40 (8419 – 8458)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4409 – Φ.Ε.Κ. A 136 – 28.07.2016…ΑΡΘΡΑ 60, 62, ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Άρθρο 60

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων, προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ A 136 – 28.07.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.07.2016 Σελίδες 40 (7553 – 7592)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016 – ΦΕΚ Α 125 -07-07-2016

Άρθρο 63

Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 39

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων

Άρθρο 40

Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 41

 

Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Άρθρο 42

 

Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας

 

Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

 

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

 

Άρθρο 43

 

Ρυθμίσεις για την έρευνα

 

ΦΕΚ A 125 – 07.07.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.07.2016 Σελίδες 36 (7097 – 7132)

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4395 /2016 – ΦΕΚ Α 110-08.06.2016

Άρθρο τρίτο

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

 

1α) Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2016- 2017 ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.

2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του N. 4386/2016

(Α ́83) μετά τη φράση «εφαρμόζεται και για τους μαθη-

τές» προστίθεται η φράση «και τους αποφοίτους». Το

παρόν ισχύει από 11.5.2016.

 

ΦΕΚ A 110 – 08.06.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.06.2016 Σελίδες 8 (6767 – 6774)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4386/2016 – ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016

Άρθρο 33 Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 34 Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άρθρο 35 Ρύθµιση θεµάτων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 36 Ρύθµιση θεµάτων στελεχών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 37 Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Άρθρο 40 Ακύρωση επιστροφής µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Άρθρο 41 Διάθεση εκπαιδευτικών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 42 Ρύθµιση Θεµάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ)
Άρθρο 44 Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 50 Καθορισµός της συνάφειας των τίτλων σπουδών µε την ΕΑΕ
Άρθρο51 Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
Άρθρο 52 Καθορισµός ωρολογίων προγραµµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 54 Ρύθµιση θεµάτων του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
Άρθρο 55 Ρύθµιση θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 61 Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Άρθρο 62 Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Άρθρο 66 Ρυθµίσεις για τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 67 Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.05.2016 Σελίδες 52 (2059 – 2110)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369/2016 – ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 39: Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 47:Δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωση στους απασχολούμενους στα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι

Άρθρο 49: Παράταση συμβάσεων στο ΑΠΘ

Άρθρο 51: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Άρθρο 52: Αποζημίωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πανελλαδικές, εξετάσεις ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας

Άρθρο 60: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.02.2016 Σελίδες 40 (973 – 1012)

Νόμος 4368/2016 -ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016

“Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”(Παράλληλο Πρόγραμμα)…Ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, την Αντισταθμιστική Εκπαίδευση, το Ε.Α.Π. τις Βιβλιοθήκες κ.α…ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Άρθρο 26 – Αντισταθμιστική Εκπαίδευση
Άρθρο 27 – Ρυθμίση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β.
Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
‘Άρθρο 82 – Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.02.2016 Σελίδες 76 (537 – 612) Επανακυκλοφόρησε στις 22.02.2016

Νόμος 4351/15 ΦΕΚ A 164 – 04.12.2015

Άρθρο 21: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 37: Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 38: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 39: Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών
Άρθρο 41: Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμοι προς τα δημόσια
Άρθρο 42: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ι.Ε.Π. και θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 43: Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 44: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 46: Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 47: Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέωνΥπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΦΕΚ A 164 – 04.12.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.12.2015 Σελίδες 24 (9097 – 9120)

ΝΟΜΟΣ 4342/2015 ΦΕΚ A 143 – 09.11.2015

 

7 ΑΡΘΡΑ(39-45) ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 

ΦΕΚ A 143 – 09.11.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.11.2015 Σελίδες 336 (1515 – 1850)
ΦΕΚ A 50 – 14.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2015 Σελίδες 24 (539 – 562)

Φ.Ε.Κ. A 50 – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327…”Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”

(Επιλογή στελεχών, Λύκειο κ.λ.π)

************************************************************************************

ΦΕΚ A 49 – 13.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.05.2015 Σελίδες 8 (531 – 538)
ΤΟ Φ.Ε.Κ. A 49 – NOMOΣ 4326/2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ…Άρθρο 13 – Τράπεζα θεμάτων…Άρθρο 14 – Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών
Άρθρο 13 – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4186/2013 1.(Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)Άρθρο 14 – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/1979.(Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών)
ΦΕΚ A 258 – 08.12.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.12.2014 Σελίδες 64 (7867 – 7930)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310/2014 “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.”…Με τις τροπολογίες του Νέου Λυκείου και άλλες ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ

ΦΕΚ A 189 – 10.09.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2014 Σελίδες 8 (6429 – 6436) Ιδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις(Μοριοδότηση αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες περιοχές-Διαγραφές φοιτητών κ.λ.π)
ΦΕΚ A 117 – 14.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2014 Σελίδες 36 (3881 – 3916)
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018…Ν. 4263/14 (ΦΕΚ-117 Α/14-5-14)
ΦΕΚ A 85 – 07.04.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.04.2014 Σελίδες 108 (1383 – 1490) – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και

άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−

ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών

σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτρο−

φείων» (Α ́ 244) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του

ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α ́ 56) καταργούνται

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−

ΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−

ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ−ΠΑΡΑΤΑΣΗ−

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ−ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ-σελίς 1421

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚ−

ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ−

ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-σελίς 1423

ΦΕΚ A 223 – 07.10.2014 “Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις” –
Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών – Προϋπηρεσία Αναπληρωτών
Άρθρο 41
Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών
δημοσίων σχολείων
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.10.2014 Σελίδες 40 (7331 – 7370)
ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.03.2014 Σελίδες 68 (1215 – 1282)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις…ΤΟ Φ.Ε.Κ

Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας

ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.05.2014 Σελίδες 32 (3917 – 3948)
ΤΟ ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014, ΝΟΜΟΣ 4264/2014, ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ(“ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ”) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Άρθρο 45
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΆρθρο 46
Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 47
Ρύθμιση Θεμάτων
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

Άρθρο 49
Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)

Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 51
Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Άρθρο 56
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48 – 28.02.2014 στις 28.02.2014
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ B 315 – 12.02.2014

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.02.2014 Σελίδες 16 (4113 – 4128)

ΦΕΚ A 32 – 11.02.2014 – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235
Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠαράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιστροφή απζημιώσεων από εκπαιδευτικές άδειες

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και πειθαρχικά παραπτώματα

Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Παράγραφος 4
Αριθμός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.02.2014 Σελίδες 144 (501 – 644)

 

ΦΕΚ A 8 – 10.01.2014

ΑΡΘΡΟ 11: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤ.ΣΧΟΛΕΙΑ/ΚΟΛΛΕΓΙΑ) & ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΥΣΕΕΠ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ κ.α)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.01.2014 Σελίδες 8 (123 – 130)

ΦΕΚ A 193 – 17.09.2013 Νόμος 4186/2013 ”
“Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καιλοιπές διατάξεις.”-ΑΡΘΡΟ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.09.2013 Σελίδες 52 (3111 – 3162)

ΦΕΚ A 167 – 23.07.2013 – Νόμος 4172/2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2013 Σελίδες 60 (2457 – 2516)
Το άρθρο 82 αφορά στους Εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο:
“Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
ΦΕΚ A 240 – 05.11.2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.152(ΦΕΚ Α 240 – 5.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε)
ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ)Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.11.2013 Σελίδες 28 (4107 – 4134)

ΦΕΚ A 107 – 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 – 1622)-
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152- Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:

…ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.