Ο τροπολογίες που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Νόμου του Υπ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».

Άρθρο 40

Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς δια- θεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), του ν. 4250/2014 (Α ́ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α ́ 270) καθώς και τις διατάξεις του άρ- θρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ο χρόνος της διαθεσι- μότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογι- κή εξέλιξη.
Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότη- τα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υ- πέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοι- κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκ- δόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

Άρθρο 44

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης (ΥΠΕΣΔΑ) μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Α- νοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημό- σιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δη- μοσίου τομέα. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ε.Α.Π., ό- πως κάθε φορά ισχύουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προ- γραμματική Συμφωνία με το Ε.Α.Π., στην οποία καθορί- ζεται ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρό- γραμμα, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Προ- γραμματική Συμφωνία μπορούν να ρυθμίζονται οποιαδή- ποτε άλλα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος Σπουδών, καθώς και κάθε άλλη ανα- γκαία τεχνική λεπτομέρεια σε σχέση τόσο με το Πρό- γραμμα ή τους συμμετέχοντες όσο και με τη χρηματοδό- τηση. Κατά τα λοιπά και ιδίως για τα θέματα που αφο- ρούν την επιλογή των φοιτητών και τον τρόπο οργάνω- σης και διεξαγωγής του εν λόγω Προγράμματος με βάση τις υφιστάμενες κάθε φορά δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής του Ε.Α.Π., ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, όπως κάθε φο- ρά ισχύουν.

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του Ε.Α.Π. δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ε- σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματι- κές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτη- ση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 52

Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, (Α ́ 24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258) και όπως ισχύ- ει αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή- ρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γί- νεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγ- χρηματοδοτούμενα προγράμματα.»

Άρθρο 54

Παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν δυ- νάμει της ΠΥΣ 33/2006 υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/208/25274/5.12.2014 στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την 1682/3.6.2015 Πράξη του Προέδρου της για πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3.7.2016.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ