Οι προϊστάμενοι θα πρέπει ελέγξουν ( για όλους τους Δ.Υ.) την εγκυρότητα των πιστοποιητικών σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών