Οι νέες πειθαρχικές ρυθμίσεις αφορούν όλους

Συνάδερφοι, σκεφτείτε πόσα από τα παρακάτω, μέσα από τη γενικόλογη διατύπωσή τους, μπορούν να περιγράψουν πράξεις της καθημερινότητάς μας:

ε) Αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, θ) Σοβαρή απείθεια, κγ) Φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, κστ) Απλή απείθεια.

Ακόμα, προσπαθήστε να δώσετε περιεχόμενο σε προτάσεις όπως οι παρακάτω:

ιε) Αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, κα) Χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας,

Αν μέχρι εδώ το κείμενο σας φαίνεται ένα ανούσιο παιχνίδι, τότε θα αλλάξετε γνώμη μόλις μάθετε ότι πρόκειται για κάποια από τα «παραπτώματα» για τα οποία προβλέπεται πειθαρχική ποινή (Ν.4057/2012, άρθρο 107, παρ.1).

Ποιες είναι οι ποινές;

α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς. ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και η) η οριστική παύση (Ν.4057/2012, άρθρο 109, παρ. 1).

Αλλά, ας μην ανησυχούμε: Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο (Ν.4057/2012, άρθρο 109, παρ. 2).

Από την άλλη, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας και πριν αποφανθεί το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο, από τον προϊστάμενο της αρχής στην οποία υπηρετεί, το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του Ν.4057/2012, άρθρο 104, παρ. 2). Ή ακόμα: μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου: β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για… (Ν.4057/2012, άρθρο 104, παρ. 1)

Αν στην κοινή γλώσσα η λέξη αργία είναι ταυτισμένη με επετείους και γιορτές, ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι… Μέχρι εδώ, όσα γράφονται είναι αντιγραφή από τον Υπαλληλικό Κώδικα όπως διαμορφώθηκε με τον Νόμο 4057/2012. Από δω και κάτω απομένει να γραφτούν όσα σκεφτόμαστε όλοι μας για τη δουλειά μας, για την εκπαίδευση, για την ευθύνη μας και τις υποχρεώσεις μας, για τις σχέσεις μας με τους συναδέρφους, με τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους.

Ο τρόπος που θα γραφτούν είναι υπόθεση όλων μας…

Καρβούνης Δημήτρης

Πανίδης Απόστολος

Σπηλιώτης Γιάννης

Συμεωνίδης Βασίλης

από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Δράμας