Καθορίστηκαν, με απόφαση της Αν. υπουργού Υγείας, Ασ. Γκάγκα, οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν τα Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Τα ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν, εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.55004/15/13.6.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β ́ 2049).

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α ́ εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχε- τική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων, δύνανται να εγγράφονται στο Γ ́ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους. Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β ́ ή στο Γ ́ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Τα Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Αθήνας , Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α ́ εξάμηνο σπουδών καθώς και αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτών από 25.8.2022 έως και 1.9.2022, μετά από σχετική προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).