Οι αλλαγές στο νέο σχέδιο σε σχέση με το παλαιό: Ενημέρωση από τον Αιρετό Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βασίλη

 

1. Παραμένει η διετία για τους Πίνακες.

 

2. Η στη Γενική Αγωγή συνεχίζει τελικά να μεταφέρεται και στην Ειδική Αγωγή.

 

3. Οι κάτοχοι Παιδαγωγικής και προτάσσονται. Στις Μεταβατικές Διατάξεις προβλέπεταιπως για τον και την πρόσληψη κλάδων του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου των κλάδων του Ε.Ε.Π. κατατάσσονται μαζί με τους υποψηφίους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. που διαθέτουν Παιδαγωγική Επάρκεια και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία διορισμού τους.

 

4. Αφαιρέθηκε η διάταξη “Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης”.

 

5. Ο Δεύτερος διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους από επτά (7) μονάδες πάει στις οκτώ(8) μονάδες

6. Βαθμός του : είκοσι(20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα(1) έως δέκα(10) υπολογίζονται τέσσερις(4) μονάδες για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε(5), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. πτυχίο με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.

(Η προηγούμενη σχετική διατύπωση ήταν: Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: πτυχίο με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.).

 

7. Αριθμός τέκνων: τρείς (3)μονάδες (από δύο (2) μονάδες) για κάθε τέκνο ανήλικο ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας του ή σε όσα τέκνα σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους.

 

8. 67%και άνω(αφαιρέθηκε το “μόνιμη”) του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

 

9. Στις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) προστίθεται και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.).

 

10. Ακαδημαϊκά Ε.Β.Π.:

Το νέο σχέδιο

 

(Το παλιό σχέδιο

α) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή

β) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ.: έξι μονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.)

 

11. Η προκήρυξη εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου.