Οι αλλαγές στις απουσίες μαθητών στα ΕΠΑΛ

Οι αλλαγές στις απουσίες μαθητών στα ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β΄ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Τροποποιούμε την αριθμ. 133381/Δ4/26-08-2016 (Β΄ 2627) υπουργική απόφαση «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» ως εξής:

Άρθρο 1 1. Το άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Προστίθεται παρ. 18 στην περίπτωση Α του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως εξής: «Κάτοχοι πτυχίου του ν. 3475/2006 εγγράφονται για το σχολικό έτος 2016-2017 στη Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν που αποφοίτησαν».

β) Μετά το εδάφιο: «Στη Β΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 2016-2017 μετεγγράφονται:» και συγκεκριμένα η παρ. 1 του άρθρου 2 της περίπτωσης Α της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.».

γ) Η περίπτωση Β2 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουρ- γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο πτυχίου ειδικότητας του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

2. Το άρθρο 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους στις Εισιτήριες Εξετάσεις που διενεργούν τα Τμήματα των Σχολών Καλών Τεχνών για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών τους. Ο Σύλλογος Καθηγητών με εισήγηση του Υπευθύνου του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες του/της μαθητή/τριας με βάση τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρία. i. Βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του μαθητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τεχνών. ii. Βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις εισιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τεχνών».

β) Μετά την περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση ια) ως εξής:

«α) Απουσίες μαθητών/τριών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.».

γ) Μετά την νέα περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση ιβ) ως εξής: «ιβ) Απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας όπως :

1. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση.

2. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

3. Θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικες θα πρέπει:

1. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

2. Να προσκομίσουν με την αίτησή τους, στη Διεύθυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:

i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή

ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή

iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

3. Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων όπου εξετάζεται το αίτημα και εφ’ όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Ειδικά για τους μαθητές που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του στο τέλος του Β’ τετραμήνου χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση της/του μαθήτριας/τη, όπου στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2α, β, γ καθώς και στην παρ. 6.1α, β, γ του άρθρου 17 της αριθμ. 133381/Δ4/ 12-08-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2627), στην παρ. 2γ) και την παρ. 6.1γ) του άρθρου 17 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρί- νεται η επίδοση του/της μαθητή/τριας, με Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδα- σκομένων μαθημάτων, να είναι τουλάχιστον δέκα τρία (13) πλήρες και η διαγωγή του/της κοσμιότατη.

δ) Οι περιπτώσεις ια) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης μετονομάζονται σε ιγ) και ιδ) αντίστοιχα.

Άρθρο 2 Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω υπουργική απόφαση. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η νέα δομή του ΕΠΑΛ – Οι θεσμικές αλλαγές

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !