Οι αλλαγές που φέρνει ο νόμος για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση – Στο νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιελαμβάνεται διάταξη που επιλύει ένα πρόβλημα που είχε προκύψει με τελειόφοιτους καθηγητικών σχολών που είχαν εισαχθεί σε αυτές το 2013-2014 και αφορούσε την και .

 

H Παιδαγωγική και Διδακτική είναι απαραίτητη σύμφωνα με το ν.3848/2010 για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του .

Στις μεταβατικές διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 παρ. 6 ορίζονταν ότι αυτή στην ουσία αφορούσε όσους εισάγονταν από το 2013-14 και εφεξής: «Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής.

Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.»

Επειδή όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευε τη διάταξη με την παρ.22Β του άρθρου 36 του ν.4186/2013 αντικαταστάθηκαν το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περιπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 με τα οποία προστέθηκε ως προϋπόθεση για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής των τελειόφοιτων των εν λόγω σχολών να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα από τρεις ειδικότερες θεματικές περιοχές, προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΑΕΙ πράγμα που δεν έγινε προκύπτει η ανάγκη παράτασης της εν λόγω ρύθμισης.

Η διάταξη στο νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση  αναφέρει:

13. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)».

Στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ υπάρχει μήνυμα του Προέδρου του Τμήματος που αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι “αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η απαίτηση για ΠΠΔΕ ισχύει πλέον για όσους εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2015-2016 (3ο έτος κατά το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο) και μετά. Άρα τα Τμήματα έχουν το περιθώριο να καθοδηγήσουν σωστά τους τριτοετείς φοιτητές τους.”