Οι αλλαγές για τη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/08/2018 - 11:52 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Τροποποιήσεις έγιναν στο ΠΔ για τα και τα . Αναλυτικά:

Οι αλλαγές για τη λειτουργία δημοτικών και νηπιαγωγείων: Οι τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017 . Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία µε τους γονείς ή τους κηδεµόνες του νηπίου.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι µαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παραµένουν στο σχολείο για να συµµετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συµβουλίου ή σε επιµορφωτικές/ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»,
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η σχολική περιφέρεια των τµηµάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία καθορίζεται µε απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»
δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταµένους νηπιαγωγείου, ως µέλη.»

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, χωρίς
αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»

γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόµη έτος µπορεί να γίνει µε τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων, όταν βεβαιώνεται µε γνωµάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής
αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο µαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου.»
ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταµένους δηµοτικού σχολείου, ως µέλη.»

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δηµόσια αρµόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, µπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται µε βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δηµόσιου νοσοκοµείου, µε την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογηµένης καθυστέρησης.»

στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεµόνες τους επιθυµούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. µε την οποία συστήνεται η εγγραφή του µαθητή σε γενικό σχολείο,».
ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».
ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενηµέρωση, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων τον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό των σχολικών δράσεων, την κατανοµή τµηµάτων/τάξεων και το πρόγραµµα
εφηµεριών.»

γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».
η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για έγκριση. Ο Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων επιστρέφει ένα θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.»

ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο οικείος Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων εισηγείται εγγράφως µέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.»
γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάληψη του ίδιου τµήµατος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκµηριωµένη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.»
δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανοµή των τάξεων/τµηµάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος ορίζει µια έκτακτη συνεδρίαση σε µια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάµενος
εκπαιδευτικών θεµάτων.»

εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδοµαδιαίου Ωρολόγιου Προγράµµατος Διδασκαλίας, αυτό αναµορφώνεται προσωρινά, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριµένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετηµένοι στη σχολική µονάδα.»
στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα, καθώς και η ηµέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος, κοινοποιείται
στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων,
επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος και αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»

ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συγκρότηση και η λειτουργία τµήµατος πρωινής ζώνης µαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.»

ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη του διευθυντή της σχολικής µονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα.»

θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται µε σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήµερου προγράµµατος τη συγκεκριµένη ηµέρα, καθώς και
για τους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των µαθητών και διδάσκουν την επόµενη 2η ώρα του ολοήµερου προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου και του υπευθύνου του ολοήµερου προγράµµατος,
στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισηςχαλάρωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των
λειτουργούντων τµηµάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήµερου προγράµµατος.»,

θ) το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα
θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενηµέρωση στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:
α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου,
β) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραµµα µπορεί να αναπροσαρµόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία µε τον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραµµα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων.
Το Τµήµα Πρόωρης Υποδοχής µαθητών αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραµµα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήµερο
πρόγραµµα:

α) Κοινοποιείται στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
β) επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος,
γ) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»,
γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα είναι χαµηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τµήµατος µε απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.»,
δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη του Διευθυντή – προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα και στο τµήµα πρόωρης υποδοχής µαθητών.»,
ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εφηµερία αφορά την επιτήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειµµάτων, τη µέριµνα για την προστασία και τη σωµατική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και
οτιδήποτε έχει σχέση µε την υγιεινή και την ασφάλεια των µαθητών.»,
ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραµµα των εφηµεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,

ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.»,
ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την αντιµετώπιση των µαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήµατα συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται µε το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης, τους γονείς/κηδεµόνες
στο πλαίσιο της λειτουργίας της οµάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, µε τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρµόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης,
καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του µαθητή είναι µέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και µπορεί να γίνει µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:
α) όταν πρόκειται για αλλαγή τµήµατος,

β) µε τη συναίνεση του γονέα/κηδεµόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.»,
ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενηµέρωση στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ο οποίος µπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.»,
ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 µπορεί να µην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό του σχολείου, αλλά να είναι έκτακτες µετακινήσεις των µαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, ύστερα
από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους µαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενηµέρωση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»,
γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για έγκριση.»,
δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι συµµετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των µαθητών κάθε τµήµατος/τάξης.»,

εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευµατινές ώρες για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενηµερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων και την ενηµέρωση του Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17
Επιµορφωτικές δράσεις
1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής µπορεί να χρησιµοποιηθούν µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και ηµερίδων. Στα επιµορφωτικά αυτά σεµινάρια
και τις ηµερίδες συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή οµάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

2. Σκοπός των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεµάτων που έχουν σχέση µε την επιστηµονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών, το συντονισµό, τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση του
εκπαιδευτικού έργου ή την αντιµετώπιση προβληµάτων που παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαµόρφωση του θεµατικού περιεχοµένου των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαµβάνει
υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή οµάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.
3. Μέσα στα χρονικά διαστήµατα από την 1η έως την 10η Σεπτεµβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου µπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιµορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δοµές υποστήριξης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόµενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώµη των διευθυντών ή των προϊσταµένων των σχολείων, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους µαθητές και τους γονείς /κηδεµόνες τους.»,

ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιε) στα Παραρτήµατα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Loading...


  • europalso

    ideascentral