Ν.4440/2016 – ΦΕΚ Α 224- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Επίσης…
Άρθρο 31: Άδεια σθενείας τέκνων.
Άρθρο 26: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών.
Άρθρο 25: Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν.2190/1994.
Άρθρο 24: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα.

ΦΕΚ A 224 – 02.12.2016

Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.12.2016 Σελίδες 20 (9667 – 9686)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Νόμος 4429/2016 – Φ.Ε.Κ. Α 199 – Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.(Διατάξεις για Μετεγγραφές, Αθλητές, ΕΔΙΠ, ΤΕΙ, Καθηγητές)

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 20
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 26
Ομότιμοι Καθηγητές
Άρθρο 27
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΦΕΚ A 199 – 21.10.2016

Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.10.2016 Σελίδες 28 (9239 – 9266)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415/2016, ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016…”Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”(Τροπολογία για την Ειδική Αγωγή)

Άρθρο 48
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.09.2016 Σελίδες 40 (8419 – 8458)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4409 – Φ.Ε.Κ. A 136 – 28.07.2016…ΑΡΘΡΑ 60, 62, ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Άρθρο 60
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων, προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ A 136 – 28.07.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.07.2016 Σελίδες 40 (7553 – 7592)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4403/2016 – ΦΕΚ Α 125 -07-07-2016

Άρθρο 63
Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
και σχολικών συμβούλων
Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης
Άρθρο 41
Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελμάτων
Άρθρο 42
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για την έρευνα
ΦΕΚ A 125 – 07.07.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.07.2016 Σελίδες 36 (7097 – 7132)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4395 /2016 – ΦΕΚ Α 110-08.06.2016

Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
1α) Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2016- 2017 ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.
2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του N. 4386/2016
(Α ́83) μετά τη φράση «εφαρμόζεται και για τους μαθη-
τές» προστίθεται η φράση «και τους αποφοίτους». Το
παρόν ισχύει από 11.5.2016.
ΦΕΚ A 110 – 08.06.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.06.2016 Σελίδες 8 (6767 – 6774)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4386/2016 – ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016

Άρθρο 33 Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 34 Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άρθρο 35 Ρύθµιση θεµάτων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 36 Ρύθµιση θεµάτων στελεχών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 37 Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Άρθρο 40 Ακύρωση επιστροφής µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Άρθρο 41 Διάθεση εκπαιδευτικών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 42 Ρύθµιση Θεµάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ)
Άρθρο 44 Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 50 Καθορισµός της συνάφειας των τίτλων σπουδών µε την ΕΑΕ
Άρθρο51 Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
Άρθρο 52 Καθορισµός ωρολογίων προγραµµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 54 Ρύθµιση θεµάτων του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
Άρθρο 55 Ρύθµιση θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 61 Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Άρθρο 62 Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Άρθρο 66 Ρυθµίσεις για τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 67 Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.05.2016 Σελίδες 52 (2059 – 2110)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369/2016 – ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 39: Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 47:Δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωση στους απασχολούμενους στα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι

Άρθρο 49: Παράταση συμβάσεων στο ΑΠΘ

Άρθρο 51: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Άρθρο 52: Αποζημίωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πανελλαδικές, εξετάσεις ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας

Άρθρο 60: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.02.2016 Σελίδες 40 (973 – 1012)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Νόμος 4368/2016 ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016

“Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”(Παράλληλο Πρόγραμμα)…Ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, την Αντισταθμιστική Εκπαίδευση, το Ε.Α.Π. τις Βιβλιοθήκες κ.α…ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Άρθρο 26 – Αντισταθμιστική Εκπαίδευση
Άρθρο 27 – Ρυθμίση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β.
Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
‘Άρθρο 82 – Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.02.2016 Σελίδες 76 (537 – 612) Επανακυκλοφόρησε στις 22.02.2016

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Νόμος 4351/15 ΦΕΚ A 164 – 04.12.2015

Άρθρο 21: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 37: Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 38: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 39: Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών
Άρθρο 41: Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμοι προς τα δημόσια
Άρθρο 42: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ι.Ε.Π. και θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 43: Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 44: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 46: Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 47: Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέωνΥπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΦΕΚ A 164 – 04.12.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.12.2015 Σελίδες 24 (9097 – 9120)

***********************************************************************************

ΝΟΜΟΣ 4342/2015 ΦΕΚ A 143 – 09.11.2015
7 ΑΡΘΡΑ(39-45) ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΦΕΚ A 143 – 09.11.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.11.2015 Σελίδες 336 (1515 – 1850)
***********************************************************************************
ΦΕΚ A 50 – 14.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2015 Σελίδες 24 (539 – 562)

Φ.Ε.Κ. A 50 – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327…”Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”

(Επιλογή στελεχών, Λύκειο κ.λ.π)

************************************************************************************
ΦΕΚ A 49 – 13.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.05.2015 Σελίδες 8 (531 – 538)

ΤΟ Φ.Ε.Κ. A 49 – NOMOΣ 4326/2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ…Άρθρο 13 – Τράπεζα θεμάτων…Άρθρο 14 – Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών

Άρθρο 13 – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4186/2013 1.(Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)
Άρθρο 14Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/1979.(Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών)
ΦΕΚ A 258 – 08.12.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.12.2014 Σελίδες 64 (7867 – 7930)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310/2014 “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.”…Με τις τροπολογίες του Νέου Λυκείου και άλλες ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ

ΦΕΚ A 189 – 10.09.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2014 Σελίδες 8 (6429 – 6436) Ιδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις(Μοριοδότηση αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες περιοχές-Διαγραφές φοιτητών κ.λ.π)

ΦΕΚ A 117 – 14.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2014 Σελίδες 36 (3881 – 3916)

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018…Ν. 4263/14 (ΦΕΚ-117 Α/14-5-14)
ΦΕΚ A 85 – 07.04.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.04.2014 Σελίδες 108 (1383 – 1490) – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και

άλλες διατάξεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτρο−
φείων» (Α ́ 244) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του
ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α ́ 56) καταργούνται

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ−ΠΑΡΑΤΑΣΗ−
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ−ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ-σελίς 1421
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚ−
ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ−
ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-σελίς 1423

ΦΕΚ A 223 – 07.10.2014 “Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις”

Άρθρο 36

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών – Προϋπηρεσία Αναπληρωτών

Άρθρο 41

Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών

δημοσίων σχολείων

Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.10.2014 Σελίδες 40 (7331 – 7370)

ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.03.2014 Σελίδες 68 (1215 – 1282)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις…ΤΟ Φ.Ε.Κ

Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας

ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.05.2014 Σελίδες 32 (3917 – 3948)
ΤΟ ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014, ΝΟΜΟΣ 4264/2014, ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ(“ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ”) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Άρθρο 45
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 46
Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής
Άρθρο 47
Ρύθμιση Θεμάτων
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων
Άρθρο 49
Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Άρθρο 51
Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%
Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
Άρθρο 56
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48 – 28.02.2014 στις 28.02.2014
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ B 315 – 12.02.2014

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.02.2014 Σελίδες 16 (4113 – 4128)

ΦΕΚ A 32 – 11.02.2014 – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235

Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιστροφή απζημιώσεων από εκπαιδευτικές άδειες
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και πειθαρχικά παραπτώματα
Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Παράγραφος 4
Αριθμός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.02.2014 Σελίδες 144 (501 – 644)

ΦΕΚ A 8 – 10.01.2014

ΑΡΘΡΟ 11: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤ.ΣΧΟΛΕΙΑ/ΚΟΛΛΕΓΙΑ) & ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΥΣΕΕΠ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ κ.α)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.01.2014 Σελίδες 8 (123 – 130)

ΦΕΚ A 193 – 17.09.2013 Νόμος 4186/2013 ”

“Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις.”-ΑΡΘΡΟ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.09.2013 Σελίδες 52 (3111 – 3162)

ΦΕΚ A 167 – 23.07.2013 – Νόμος 4172/2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2013 Σελίδες 60 (2457 – 2516)

Το άρθρο 82 αφορά στους Εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο:

“Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
ΦΕΚ A 240 – 05.11.2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.152(ΦΕΚ Α 240 – 5.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΙ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.11.2013 Σελίδες 28 (4107 – 4134)

ΦΕΚ A 107 – 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 – 1622)-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:

…ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.

ΦΕΚ A 88 – 18.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 18.04.2013 Σελίδες 32 (1167 – 1198) Επανακυκλοφόρησε στις 30.04.2013-ΝΟΜΟΣ 4144-Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΦΕΚ A 103 – 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 – 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
ΦΕΚ A 83 – 09.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.04.2013 Σελίδες 12 (1085 – 1096)-Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
ΦΕΚ B 614 – 15.03.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.03.2013 Σελίδες 8 (10797 – 10804) – Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
Νόμος 4024
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 – 27.10.2011 στις 27.10.2011
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Νόμος 4093
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 – 12.11.2012 στις 12.11.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
Νόμος 3528
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 – 09.02.2007 στις 13.02.2007
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Νόμος 4057
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 – 14.03.2012 στις 14.03.2012
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. ΔΕΙΤΕ

ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. κ.υ.α.
************************************************************************

Ποιά προϋπηρεσία θεωρείται Πραγματική Εκπαιδευτική Υπηρεσία

********************************************************************************

Υποχρεωτικό ωράριο εργασίας εκπ/κών και συμπλήρωση αυτού.

ΔΕΙΤΕ
ΦΕΚ A 107 – 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 – 1622)-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152- Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:

…ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.


ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.04.2007 Σελίδες 8 (9387 – 9394)

(Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και καθορισμός ωραρίου ΚΕ.Δ.Δ.ΥΚαθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΦΕΚ B 1503 – 08.11.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ/ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.11.2001 Σελίδες 16 (20939 – 20954)
Νόμος 1264
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79 – 01.07.1982
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Νόμος 1566
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 – 30.09.1985
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Προεδρικό Διάταγμα 1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 – 03.01.2003 στις 13.01.2003
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
Προεδρικό Διάταγμα 100
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 – 22.05.1997
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 – 08.03.1996
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νόμος 4115
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 – 30.01.2013 στις 30.01.2013
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΑΡΘΡΟ 39-Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Νόμος 3966

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 – 24.05.2011 στις 25.05.2011
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.(ΑΡΘΡΟ 56 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
Νόμος 3848
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71 – 19.05.2010 στις 19.05.2010 Επανακυκλοφόρησε στις 20.05.2010
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3699
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199 – 02.10.2008 στις 06.10.2008
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Νόμος 2817
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 – 14.03.2000 στις 17.03.2000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΚ B 1286 – 12.09.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.09.2006 Σελίδες 12 (17317 – 17328)

Διακοπές – Αργίες μαθητών – Σχολικές εορτές (ΦΕΚ Β’/1286/12.9.2006)

*************************************************************************

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΩΝ

(Ακολούθως παρατίθενται οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών, έχοντας υπόψη την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013 και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012.)

ΔΕΙΤΕ

************************************************

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΑΔΕΙΩΝ σε μορφή PDF & DOC

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ (1): ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:
ΑΔΕΙΕΣ (2): ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (3): ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:
ΑΔΕΙΕΣ (4): ΕΙΔΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (5): ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (6): ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:
ΑΔΕΙΕΣ (7): ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΔΕΙΕΣ (8): ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (9) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (10): ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΕΣ (παραμεθορίου-ανυπαιτίου κωλύματος κλπ):
ΑΔΕΙΕΣ (11): ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (12): ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ:
——————————————————————————————————————————————–

ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σημείωση από ΠΕΑΔ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 7 ( ΕΠΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2007.Με το άρθρο 48 παρ.4 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007τ.Α) οι μέρες ορίζονται σε δέκα ( 10 ) Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ:

———————————————————————————————————————————————————————-
Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων

Άδειες άνευ αποδοχών:
Άρθρο 51 του ν.3528/2007
Άρθρο 16, περ.Ε, του ν.1566/1985
Π.Δ1, άρθρο 15&21
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους:
Άρθρο 59,παρ.1,2,3 του ν.3528/2007
Άδειες εξετάσεων:
Άρθρο 60, παρ.1,2 του ν.3528/2007
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
…………………………………………………………………………………………….
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΔΕΙΤΕ
———————————————————
Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ – Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

…………………………………………………………………………………….
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με πιστοποιητικά, πτυχία, διπλώματα και απολυτήριους τίτλους που αναφέρονται :
Α. Στο Προεδρικό Διάταγμα 50/2001
Όπως τροποποιήθηκε
Β. Με το Προεδρικό Διάταγμα 347/2003
Γ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 116/2006 και
Δ. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/2007

———————————————————————–
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Από εδώ:

Διαδικασία συνταξιοδότησης. Από εδώ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 4093
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 – 12.11.2012 στις 12.11.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
ΦΕΚ A 103 – 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 – 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ – ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ-

———————————————————————-
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΑΥΞΗΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π
Νόμος 1566
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 – 30.09.1985
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 2817
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 – 14.03.2000 στις 17.03.2000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΚ B 1248 – 24.09.2002
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.10.2002 Σελίδες 8 (16863 – 16870)
ΦΕΚ B 1375 – 03.08.2007
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.08.2007 Σελίδες 8 (20137 – 20144)
ΦΕΚ B 1406 – 30.09.2003
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.10.2003 Σελίδες 8 (19617 – 19624)
ΦΕΚ B 1494 – 10.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.10.2006 Σελίδες 8 (20005 – 20012)
ΦΕΚ B 1545 – 20.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.10.2006 Σελίδες 8 (21021 – 21028)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Σ.Σ:
Για τις κάτωθι αποφάσεις δεν μπορεί να αναρτηθεί αρχείο pdf καθότι δεν αναφέρεται ΦΕΚ
Απόφ. 926/Γ6/2-8-2001 (Προκήρυξη θέσεων Ε.Ε. Π & Ε.Β.Π) {Κατανομή}
· Απόφ. 115667/Γ6/1-11-2002 (Κατανομή)
· Απόφ. 22683/Γ6/4-2-2003 (Κατανομή)
· Απόφ. 60441/Γ6/17-6-2005 (Κατανομή)
Απόφ. 323/Γ6/14-8-1986 (Κατανομή)
Νόμος 2817
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 – 14.03.2000 στις 17.03.2000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΚ B 1545 – 20.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.10.2006 Σελίδες 8 (21021 – 21028)
ΦΕΚ B 744 – 12.10.1988
Σελίδες 8
ΦΕΚ B 736 – 02.10.1989
Σελίδες 8
ΦΕΚ B 699 – 21.04.2008
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.05.2008 Σελίδες 8 (8595 – 8602)
ΦΕΚ B 694 – 09.09.1993
Σελίδες 8
ΦΕΚ B 639 – 10.04.2008
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.04.2008 Σελίδες 8 (7967 – 7974)
ΦΕΚ B 504 – 16.09.1987
Σελίδες 12
ΦΕΚ B 424 – 07.04.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.04.2006 Σελίδες 8 (5441 – 5448)
ΦΕΚ B 368 – 12.05.1997
Σελίδες 8

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ