Οδηγίες για τη διαδικασία ορισμού Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/06/2019 - 15:42 | Author: Newsroom Ipaidia

«Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό , Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 20192020».


Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν το αντικείμενο θέματος (Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ), αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμού των στελεχών εκπαίδευσης (Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών) των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού αυτών των στελεχών εκπαίδευσης από τα κατά τόπο αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών ή των νομίμων εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Α.1. Στο άρθρο 2 («Εποπτεία»), παρ. 1 του ν.682/1977 (Α’ 244), ορίζεται: «1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ' αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων» και στο άρθρο 4 («Οργάνωσις – Πρόγραμμα»), παρ. 1, ορίζεται: «1. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι' αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας». Α.2. Στο άρθρο 25 («Διευθυνταί – Υποδιευθυνταί») του ίδιου νόμου, ορίζεται: «1. 'Εκαστον Ιδιωτικόν σχολείον διευθύνει ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα. 2. Εις ην περίπτωσιν αποδεδειγμένως δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα κατά την προηγουμένην παράγραφον προσόντα δια να αναλάβη την διεύθυνσιν του σχολείου, δύναται μετ' ητιολογημένη απόφασιν του οικείου Επιθεωρητού να ανατεθή η διεύθυνσις εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν έχοντα κατώτερον του δια τους Διευθυντάς οριζομένου βαθμού. 3. Εάν ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι και εκπαιδευτικός της αντιστοίχου βαθμίδος εκπαιδεύσεως, δύναται να ορίζεται διευθυντής του σχολείου του, εφ' όσον έχει τον υπό της


παρ. 3 του άρθρου 34 του παρόντος προβλεπόμενον κατά περίπτωσιν βαθμόν, φυλαττομένης της ισχύος της προηγουμένης παραγράφου. 4. Ο διορισμός του διευθυντού γίνεται καθ' έκαστον έτος δι' αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου. 5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων δεν δύνανται να υπηρετούν παραλλήλως εις έτερον εκπαιδευτήριον οιουδήποτε τύπου, υποχρεούμενοι να ευρίσκονται εις το σχολείον καθ' όλας τας εργασίμους ώρας, δύνανται όμως να διδάσκουν εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον του αυτού εκπαιδευτηρίου. 6. Τον Διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου».

Α.3. Στο άρθρο 26 («Καθήκοντα – Υποχρεώσεις – Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού») του ίδιου νόμου (ν.682/1977), ορίζεται: «1. Τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις των διευθυντών των Ιδιωτικών σχολείων και του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι τα αυτά προς τα οριζόμενα εκάστοτε δια τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων… 2. … 3. Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου είναι υπεύθυνος δια την από εκπαιδευτικής πλευράς ομαλήν λειτουργίαν του σχολείου. Οφείλει να συνεργάζεται μετά του ιδιοκτήτου γνωστοποιών εις αυτόν τας παρουσιαζομένας ελλείψεις και υποδεικνύων την συμπλήρωσιν αυτών. Εις περίπτωσιν αμελείας του ιδιοκτήτου ο Διευθυντής οφείλει να αναφέρη σχετικώς εις τον οικείον Επιθεωρητήν, υποκείμενος άλλως εις πειθαρχικόν έλεγχον».

Α.4. Στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 34 («Προαγωγαί») του ν.682/1977, όπως οι εν λόγω διατάξεις αντικαταστάθηκαν ως κατωτέρω με την παρ. 5 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α’ 70), ορίζονται τα εξής: «2. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. 3. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται για κάθε σχολικό έτος Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Προϊστάμενος ιδιωτικών σχολικών μονάδων, κατ’ αντιστοιχία με τις δημόσιες, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της σχολικής μονάδας. Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόμενος πρέπει να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων. Ο έλεγχος της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου ασκείται από το κατά βαθμίδα αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης. 4. Αν ο προτεινόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος προτεινόμενος με τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 25.».

Α.5. Στο άρθρο 22, παρ. 1, 6, 7 και 11, του ν.4547/2018 (Α’ 102) καθορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα (Διευθυντής/-ντρια, Υποδιευθυντής/-ντρια και Προϊστάμενος/-μένη) των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Α.6. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου (ν.4547/2018), ορίζεται: «6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.».

Α.7. Στο άρθρο 207 («Πληροφοριακό σύστημα myschool»), στις παρ. 1, 2 και 3, του ν.4610/2019 (Α’ 70), ορίζεται: «1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων. 2. Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων. 3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Α.8. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από τα κατά τόπο αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής: (α) Ο ορισμός Διευθυντή/-ντριας, Προϊσταμένου/-μένης και Υποδιευθυντή/-ντριας (στο εξής, στελέχη εκπαίδευσης) σε ιδιωτική σχολική μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται με διοικητική πράξη (Απόφαση ορισμού) του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο προτεινόμενος και για την αντίστοιχη θέση που, κατά περίπτωση, προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας (κατ’ άρθρα 25 παρ. 4 και 34, παρ. 3, του ν.682/1977, όπως ισχύουν). (β) Ο ορισμός σε θέση στελέχους εκπαίδευσης της ιδιωτικής σχολικής μονάδας γίνεται για κάθε σχολικό έτος. (γ) Η Απόφαση ορισμού, ως συστατική διοικητική πράξη με την οποία επέρχεται μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσώπου το οποίο αφορά και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους1, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/). Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής διοικητικής πράξης ορισμού (Απόφαση ορισμού) θα καταχωρείται άμεσα στο ΠΣ Myschool από τον Δ/ντή ή την Δ/ντρια Εκπαίδευσης που έχει την κατά τόπο αρμοδιότητα έκδοσης της Απόφασης ορισμού. Ειδικότερα, η καταχώρηση της σχετικής πληροφορίας θα γίνεται στην Καρτέλα των Στοιχείων Υπηρέτησης > Λεπτομέρειες Ωραρίου Εργασίας του Εργαζόμενου στο πεδίο Παρατηρήσεις.

1 Όπως είναι γνωστό το σχολικό έτος τόσο για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας όσο και για εκείνες της Β/θμιας Εκπαίδευσης, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

(δ) Οι τυπικές προϋποθέσεις που η προτεινόμενη (ή ο προτεινόμενος) εκπαιδευτικός θα πρέπει να πληροί για τη συγκεκριμένη κάθε φορά θέση στελέχους εκπαίδευσης της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτές που κάθε φορά ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων και για τις αντίστοιχες, κάθε φορά, θέσεις. Ειδικότερα, οι τυπικές προϋποθέσεις καθορίζονται στις παρ. 1, 6, 7 και 11 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 και τα κωλύματα ορισμού καθορίζονται στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»). (ε) Η διοικητική διαδικασία ορισμού στελέχους εκπαίδευσης σε ιδιωτική σχολική μονάδα είναι αυτή που ειδικότερα καθορίζεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 («Προαγωγαί») του ν.682/1977, όπως ισχύουν. (βλ. αναλυτικά κατωτέρω: «Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ»).

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
Β.1. Οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα επιλογής του προτεινόμενου εκπαιδευτικού για τη θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή ιδιωτικής σχολικής μονάδας Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι απολύτως ταυτόσημα με αυτά που καθορίζονται για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων της αντίστοιχης Βαθμίδας .

Β.2. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος (ή η προτεινόμενη) από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, για θέση στελέχους εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση καθορίζονται στις παρ. 1, 6, 7 και 11 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 και στο πρόσωπο του προτεινόμενου δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Β.3. Αναλυτικότερα, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ («ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ») του ν.4547/2018 (Α’ 102), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 22 («Προϋποθέσεις επιλογής»), παρ.1, 6, 7, 9 και 11, ορίζεται: «1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων2, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 2. … 3. … 4. … 5. […]. 6. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, […]. Ειδικότερα: α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, […].

2 Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7 (του άρθρου 22 του ν.4547/2018).

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: αα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. […]. 7. Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής […] στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. […]. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 8. … […] 9. Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 10. […] 11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο».

Β.4. Στο άρθρου 30, παρ. 4 και 5, του ίδιου νόμου (ν.4547/2018) ορίζεται: «4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 5. Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4.».

Β.5. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ («ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ») του ν.4547/2018, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 37 («Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές») ορίζεται ρητώς ότι οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου (που αφορά στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές των δημόσιων σχολικών μονάδων) εφαρμόζονται αναλόγως «για τους διευθυντές ή προϊσταμένους και τους υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων». Σημειώνεται ότι μεταξύ των κωλυμάτων ορισμού σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή υποδιευθυντή ιδιωτικής σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν.4547/2018, είναι ο προτεινόμενος (ή η προτεινόμενη) να έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του εν λόγω νόμου3.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ.
Γ.1. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής σχολικής μονάδας προτείνει στο αρμόδιο διοικητικό όργανο (Δ/ντρια – Δ/ντής Εκπαίδευσης), που κατά νόμο εποπτεύει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικό της οικείας σχολικής μονάδας που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να οριστεί ως διευθυντής, ως προϊστάμενος ή ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, κατά περίπτωση.

Γ.2. Το κατά βαθμίδα αρμόδιο συλλογικό όργανο της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ), ελέγχει τη συνδρομή των κατά νόμο τυπικών προϋποθέσεων και την απουσία κωλυμάτων επιλογής στο πρόσωπο του προτεινόμενου για τη συγκεκριμένη θέση στελέχους εκπαίδευσης για την οποία προτείνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της σχολικής μονάδας και σε καταφατική περίπτωση εισηγείται στο αρμόδιο όργανο (Δ/της – Δ/ντρια Εκπαίδευσης) την έκδοση της Απόφασης ορισμού για τη θέση για την οποία προτείνεται. Η λέξη πρόταση4 (του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας) υποδηλώνει, κατά την βούληση του νομοθέτη (βλ. ΝΣΚ 291/2013, κατά το μέρος που αφορά στην ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977), ότι ο ιδιοκτήτης του σχολείου επιλέγει από τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκείνον τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ορίσει για το συγκεκριμένο σχολικό έτος ως διευθυντή, προϊστάμενο ή υποδιευθυντή της σχολικής του μονάδας. Ο διοικητικός έλεγχος, που διενεργείται εν προκειμένω στα πλαίσια της κρατικής εποπτείας, περιορίζεται μόνο στο εάν ο προτεινόμενος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα (έλεγχος νομιμότητας). Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο προταθείς εκπαιδευτικός διαθέτει πράγματι τα προσόντα που ορίζει ο νόμος τότε η πρόταση (επιλογή) του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου δεσμεύει την διοίκηση υπό την έννοια ότι υποχρεούται να τον ορίσει. Διαφορετικά, αν ο προταθείς εκπαιδευτικός για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης του στελέχους εκπαίδευσης της ιδιωτικής σχολικής μονάδας δεν συγκεντρώνει τις νόμιμες τυπικές προϋποθέσεις, η Διοίκηση οφείλει να απορρίψει την πρόταση παραθέτοντας προς τούτο νόμιμη και επαρκή αιτιολογία.

3 Επισημαίνεται ότι οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 40 του ν.4547/2018, και συνεπώς το σχετικό κώλυμα θα ελέγχεται αρμοδίως όταν η εν λόγω αξιολόγηση ξεκινήσει να εφαρμόζεται και για τα αντίστοιχα στελέχη εκπαίδευσης των δημόσιων σχολικών μονάδων. 4 Όπως αυτή αναφέρεται τόσο στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977 όσο και στην παρ. 3 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου.

Γ.3. Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης. Σε αυτά τα συλλογικά όργανα (δηλ. τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018) συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) (δημόσιος) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Τα επιπλέον μέλη και οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ και της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Γ.4. Στην περίπτωση που το (κατά τόπο και κατά Βαθμίδα) αρμόδιο συλλογικό όργανο διαπιστώσει ότι ο προτεινόμενος δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος προτεινόμενος με τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν.682/1977.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν στη συγκρότηση των διευρυμένων συλλογικών οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 με τα επιπλέον μέλη και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.682/1977 όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 και ισχύει.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso