Ο προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την « των φιλοξενουμένων παιδιών του του Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 24.023,60€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 29.789,26€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 11-7-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου Αθηνών 89, Ρίο Πατρών, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ